Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2015 Протокол 4 -14/15    English
Факултет по математика и информатика - Протокол 4 -14/15

П Р О Т О К О Л   № 4 -  14/15

 

   Днес 22.01.2015 г. (четвъртък) от 10.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, , гл.ас. д-р Георги Чолаков, , ас. д-р  Владимир Вълканов.

Отсъстваха: доц. д-р Димчо Димов , гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Емил Дойчев

Дневен ред:

 1.    Избираеми дисциплини.

2.    Хонорувани.
3.    Докторанти.
4.    Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Бяха обсъдени предложения за избираеми дисциплини :

  • Проф. Станимир Стоянов и Йордан Тодоров  - Мобилни приложения;
  • Доц. д-р Иван Ганчев -  Съвременни комуникационни стандарти и приложения.

По точка 2 от дневния ред:

Във връзка с натовареността на преподавателите в пролетния триместър, катедреният съвет  гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет за хоноруван преподавател:

  1. магистър Борислав Петров Тосков – 300 часа, упражнения по Софтуерни технологии, тел. за връзка 0899 154 918;
  2. магистър Ася Тодорова Тоскова – 300 часа упражнения по Софтуерни технологии, тел. за връзка 0899 154 918;
  3. магистър Йордан Георгиев Тодоров – 300 часа, Упражнения по Java тел. за връзка 0895-716-667.

По точка 3 от дневния ред:

Във връзка с предложението на катедра „Компютърни системи” до Факултетния съвет за избор на докторанти към катедрата по Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика,  катедреният съвет предлага на ФС да приеме следните решения:

1. Нина Станчева Станчева да бъде зачислена в редовна докторантура по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика;

 2. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов да бъде научен ръководител на Нина Станчева Станчева, редовен докторант към катедрата;

 3. Утвърди следната тема на дисертацията: "Семантични методи за ВОП".

 

По точка 4 от дневния ред:

Бяха обсъдени отчетите по акредитацията.

 

 

Подпис на ръководител катедра:

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

 

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

 

22.01.2015 г.

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ