Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2015 Протокол № 89/17.06.2015    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 89/17.06.2015

ПРОТОКОЛ № 89/17.06.2015
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, ас. д-р Атанас Иванов, док-т Василка Събева и дипломанти към катедра ПММ.
Отсъстващи: гл. ас. Иван Русинов

Дневен ред:

 1. Определяне на рецензенти за дипломантите към катедрата
 2. Разни

По точка 1:
1.1 Дипломантите към катедра Приложна математика и моделиране, подготвили дипломна работа за защита през месец юни 2015 година, направиха кратка презентация на работата си:

 • Антоанета Петрова, магистърска програма, 2 години, тема: „Приложение на статистическите методи в аграрните науки”, научен ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева
 • Радослава Терзиева, магистърска програма, 1 година, тема: „Устойчивост, функции на Ляпунов и диференчни уравнения”, научен ръководител проф. дмн Снежана Христова
 • Красимира Паралова, бакалавърска програма, специалност Математика, тема: „Математически основи на прогнозирането в метеорологията”, научен ръководител проф. дмн Снежана Христова
 • Румен Радев, бакалавърска програма, специалност Приложна математика, тема: „Динамични модели на разпространението на някои заразни заболявания” научен ръководител проф. дмн Снежана Христова
 • Мюжгян Томар, бакалавърска програма, специалност Приложна математика, тема „Филтри”, научен ръководител гл. ас. д-р Петър Копанов
 • Веселин Велизаров, бакалавърска програма, специалност Приложна математика, тема: „Бейсов анализ и иконометрия”, научен ръководител гл. ас. д-р Петър Копанов

1.2 След запознаване с всяка от дипломните работи те бяха коментирани и разисквани от членовете на катедрата. Изказани са пред дипломантите забележките и препоръките към представянето и оформлението на презентациите.

1.3 Катедрата взе решение за допускане до защита и определяне на рецензенти:

 • Антоанета Петрова – гл. ас. д-р Христина Кулина
 • Радослава Терзиева – проф. д-р Николай Кюркчиев
 • Красимира Паралова – ас. д-р Атанас Иванов
 • Румен Радев – доц. д-р Дойчин Бояджиев
 • Мюжгян Томар – доц. д-р Веска Нончева
 • Веселин Велизаров – проф. дмн Снежана Христова

По точка 2: Катедрата определи рецензенти на дипломните работи за защита през месец септември 2015 година:

 • Йордан Ламбрев, магистърска програма, 1 година, тема: „Приложение на теорията на размитите множества в областта на анкетните проучвания”, научен ръководител проф. Христова – рецензент доц. д-р Веска Нончева
 • Виолета Мусерова, магистърска програма, 1 година, тема: „Теория на игрите с приложение в училищния курс на обучение”, научен ръководител проф. Христова – рецензент гл. ас. д-р Петър Копанов

17.06.2015 г.

Научен секретар: ……………........................
/гл. ас. д-р Д. Войникова/

Ръководител катедра ПММ: ……………........................
/доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ