Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Приложна математика (бакалавър) Учебен план Информационни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Информационни технологии
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Приложна математика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Дисциплината включва: Текстообработка с MicroSoft Word – собствено оформление на абзац, форматиране на документи, изработване на таблици , създаване и промяна на графични елементи , промяна на Word, сътрудничество в работна група и сливане на данни; електронни таблици с MicroSoft Excel – работа с данни , манипулиране с работни папки , форматиране на числа , промяна на Excel и анализ на данни; програмиране в Интернет – изработване на Web страници – структура на документ, елементи при форматиране на текст, изработване на списъци и таблици, изграждане на хипервръзки, включване на графика, звук, анимация и структуриране на документ на секции.
 
Съдържание
I. Текстообработка с MicroSoft Word
 1. Собствено оформление на абзац
  • Контроли при пренасяне и номерация
  • Сортиране на абзаци в списъци и таблици
 2. Форматиране на документи
  • Структуриране на документ – нива и номерация
  • Създаване и форматиране на секции
  • Създаване и прилагане на стилови формати за символи и абзаци
  • Създаване и обновяване на справочници
  • Създаване на препратки
  • Добавяне и преработка на бележки под линия
  • Създаване и манипулиране с главен и поддокументи
  • Създаване и промяна на формуляри чрез контроли и подготовка за разпространение
 3. Изработване на таблици
  • Използване на данни от Excel в таблици на Word
  • Пресмятания в таблици на Word
 4. Създаване и промяна на графични елементи
  • Създаване, промяна и позициониране на графични елементи
  • Създаване и промяна на диаграми, използвайки данни от други приложения
  • Подравняване на текст и графика
 5. Промяна на Word
  • Създаване, редактиране и изпълнение на макроси
  • Собствени менюта и ивици с бутони
 6. Сътрудничество в работна група
  • Следене, приемане и отхвърляне на промени в документ
  • Сливане на промени ( input ) от няколко коректора
  • Хипервръзки към други документи
  • Създаване и редактиране на Web документи в Word
 7. Сливане на данни
  • Изработване на писма, етикети и пликове с източник на данни от Word, Excel, или Access

II. Електронни таблици с MicroSoft Excel

 1. Работа с данни
  • Вмъкване в/предаване от Excel на данни
  • Публикуване в Web документи
 2. Манипулиране с работни папки
  • Създаване, редактиране и прилагане на шаблони (макети)
  • Създаване на работно пространство
  • Обединяване на данни
 3. Форматиране на числа
  • Създаване и използване на собствени числови формати
  • Форматиране по условие
 4. Работа с области
  • Използване на именувани области от данни във формули
  • Функции за търсене и препратки
 5. Промяна на Excel
  • Собствени менюта и ивици с бутони
  • Създаване, редактиране и изпълнение на макроси
 6. Обобщаване на данни
  • Използване на междинни суми в списъци и области
  • Дефиниране и използване на филтри
 7. Анализ на данни
  • Създаване на Pivot таблици, Pivot диаграми и отчети
  • Прогнозни стойности с анализ на “какво-ако”
  • Създаване и показване на сценарии
 8. Сътрудничество
  • Промяна на парола, защита и настройки
  • Създаване на поделени папки
  • Следене, приемане и отхвърляне на промени в работна папка
  • Обединяване на папки

III . Програмиране в Интернет – изработване на Web страници (на базата на езиците HTML, PHP, PERL)

 1. Структура на документ
  • Описателна част
  • Изпълнима част
 2. Елементи при форматиране на текст
  • Изграждане на абзаци
  • Форматиране на текст
 3. Изработване на списъци и таблици
  • Номерирани, неномерирани и списъци от дефиниции
  • Оформление на таблици с редове и колони
  • Форматиране на таблица
 4. Изграждане на хипервръзки
  • Хипервръзка към точка от Web страницата
  • Хипервръзка към друга Web страница
  • Хипервръзка към e - mail адрес
 5. Включване на графика, звук, анимация
 6. Структуриране на документ на секции
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ