Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Методи и методика за съставяне на задачи    English
Факултет по математика и информатика - Методи и методика за съставяне на задачи
 Лектори  проф. д.м.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина
Анотация

        Целта на избираемата дисциплина е да запознае студентите с някои методи за съставяне на математически задачи за училищния курс по математика и да формира у тях практически умения за съставяне и решаване на задачи, с което да се подобри качеството на тяхната професионална подготовка, особено на бъдещите учители по математика.

        Изисквания: Необходимо условие е начална компютърна грамотност и работа с електронни таблици.  

Съдържание
Съдържание (по седмици):
1.    Структури на математически задачи. Модели на процеса решаване на задачи. (2 часа)
2.    Модел на съдържанието на дейността съставяне на задачи. (2 часа)
3.    Параметризация и приложението й при съставяне на задачи. (6 часа)
4.    Тъждественост. Тъждества. Съставяне на задачи от тъждества. (2 часа)
5.    Съставяне на уравнения, неравенства и системи от уравнения или неравенства. (4 часа)
6.    Аналогия. Използването й за съставяне на задачи. (4 часа)
7.    Обобщение и специализация. Приложение при съставяне на задачи. (4 часа)
8.    Комбинирано използване на аналогия и обобщение за съставяне на задачи. (4 часа)
9.    Съставяне на задачи чрез обръщане. (4 часа)
10.    Други методи за съставяне на задачи. Вариране на условието или заключението на задача. Метод на полагане. (4 часа)
11.    Съставяне на текстови задачи по даден модел. (4 часа)

Литература:
1.    Василевски, А.Б. Обучение решению задач по математике. Минск, 1988.
2.    Вутова, И.З. Евристична и прогностична роля на теоремите в УКМ. Автореферат на десертация, С., 2014.
3.    Маврова, Р., Д. Бойкина. Актуални проблеми на методиката на обучението по математика – активност, самостоятелност, творчество. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2012.
4.    Методи за решаване на задачи по математика. Част І, Под ред. на В. Милушев, Пловдив: Изд. „Макрос”, 2001.
5.    Методи и методика за решаване на задачи (от УКАА). Част ІІ, Под ред. на В. Милушев, Пловдив: ПУИ „Паисий Хилендарски”, 2002.
6.    Милушева-Бойкина, Д. В. Дейността съставяне на задачи и обучаване студентите на някои методи за съставяне на задачи от училищния курс по математика. Автореферат на дисертация, С., 2000.
7.    Милушева, В., В. Милушев. Вектори. Пловдив, 1993.
8.    Милушев, В. Б. Триадата дейности решаване, съставяне и преобразуване на математически задачи в контекста на рефлексивно-синергетичния подход. Автореферат на дисертация за доктор на науките, С., 2008.
9.    Милушев, В. Овладяване на методи за решаване на математически задачи. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”,  2010.
10.    Германов, Г., Ж. Германова, В. Милушев. Тъждества и неравенства между елементи на триъгълника. Пловдив, 2005.
11.    Пойа, Д. Как да се решава задача. "Народна просвета",  С., 1972.
12.    Портев, Л., Н. Николов. Методика на обучението по математика. Пловдив, 1987.
13.    Портев, Л., Р. Маврова, В. Милушев и др. Ръководство по учителски практикум за студенти от специалност Математика при ПУ "П. Хилендарски". Пловдив, 1996.
14.    Портев, Л., В.Милушев, Р.Маврова и др. Алгебра. (Учебно помагало за подготовка за държавен зрелостен изпит). Изд. „Летера”, Пловдив, 2003.
15.    Портев, Л., В.Милушев, Р.Маврова и др. Геометрия. (Учебно помагало за подготовка за държавен зрелостен изпит). Изд. „Летера”, Пловдив, 2003.
16.    Портев, Л., В.Милушев, Р.Маврова и др. Функции. (Учебно помагало за подготовка за държавен зрелостен изпит). Изд. „Летера”, Пловдив, 2004.
17.    Скафа, Е., В. Милушев. Конструиране на учебно-познавателна евристична дейност по решаване на математически задачи. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”,  2009.
18.    Славов, К. Основни методи за решаване на задачи по алгебра. С., 1967.
19.    Френкев, Д.Г. Някои аспекти на преобразуване на математически задачи и прилагането им в обучението по планиметрия в 9. клас. Автореферат, С., 2001.
20.    Списания: Математика, Математика и информатика, Математика плюс,  Математи-ка в школе.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ