Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2015 протокол № 32    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 32

ПРОТОКОЛ №32
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 05.06.2015 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия” в разширен състав.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, ас. Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

В съответствие със заповед №РЗЗ-1906/22.05.2015 на Ректора на ПУ участват еднократно с право на глас: проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев, проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов, проф. д-р Стоил Василев Миховски.

Отсъстващи: няма.

Освен това присъстват без право на глас: доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Стояна Желева, Стефан Божков, Радка Колева, Нели Керанова-Иванова, Васка Смит и докторант Христо Манев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Стефан Божков.
 2. Други.

По точка 1. Ръководителят на катедрата откри заседанието, като прочете заповедта на Ректора №РЗЗ-1906/22.05.2015 за разширяване на КС с три хабилитирани лица с научна специалност „Алгебра и теория на числата“: проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев, проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов и проф. д-р Стоил Василев Миховски – пенсионери от катедра „Алгебра и геометрия“, ФМИ, ПУ. Тъй като освен членовете на разширения КС присъстваха и външни лица, проф. Манев предложи да се вземе решение дали външните лица да останат и участват в обсъждането. Той сподели на-кратко как този въпрос е бил решен на ФС на ФМИ. Проф. Мекеров изказа мнение, че тъй като това е предварително обсъждане на проект за дисертационен труд, а не публична защита, предложи външните лица да присъстват на заседанието без да участват в дискусиите. Доц. Коликов предложи външните лица да имат право да се изказват кратко и по същество, без да дават категорично мнение. Проф. Манев под-ложи двете предложения на гласуване. И двете предложения получиха по 6 гласа „за“, затова проф. Манев предложи външните за разширения КС лица да присъстват на заседанието без да участват в обсъждането.

Проф. Манев подробно разясни на членовете на КС процедурата по предварителна защита на проект за дисертационен труд, припомняйки, че проектът беше 2 седмици на разположение на членовете на КС, които трябва да вземат решение дали проектът в този вид може успешно да бъде защитен пред НЖ. След това проф. Манев даде думата на доц. Коликов да представи с няколко изречения Стефан Божков и дисертационния труд. Доц. Коликов започна изказването си с това, че през 2013 г. акредитационната комисия е утвърдила докторска програма към катедра „Алгебра и геометрия“, в която има направление, отнасящо се до алгебрични методи в електростатиката и електропроводимостта. Доц. Коликов подчерта интердисциплинарния характер на дисертацията, която според него е изключително силна, защото с алгебрични методи, смесени с анализ, приложна математика, компютърни изчисления и др., решава проблем, нерешим със закона на Кулон. Той добави, че основната публикация по темата на дисертационния труд е с импакт фактор и има 11 цитата.

Проф. Манев подчерта, че държи дисертацията и процедурата на Стефан Божков да бъдат изрядни, за да може да поиска след година пред ФС Стефан Божков да стане главен асистент в катедрата. Той припомни, че от самото начало, още при първото докладване на докторантите Стефан Божков и Радка Колева на Семинара по алгебра и геометрия, е алармирал, че резултатите им не са по научна специалност „Алгебра и теория на числата“. Той прочете посочения пасаж от доклада-самооценка за програмна акредитация на ФМИ по професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Алгебра и теория на числата“: т. 4.2.2. на стр. 20 относно специфики на докторската програма и подчерта, че в текста става дума за алгебрични методи. Проф. Манев добави, че думата „алгебра“ и нейните производни думи се срещат само 2 пъти в текста на проекта за дисертационен труд на Стефан Божков в единия случай неуместно. Доц. Коликов отговори, че умишлено са избягвали употребата на думата „алгебра“ в дисертацията.

Ръководителят на катедрата даде думата на Стефан Божков да представи, в рамките на 15 минути, проекта си за дисертационен труд на тема „Математични методи за изследване на електромагнитни взаимодействия между тела, имащи център на симетрия“. Проф. Манев отправи молба съм дисертанта да убеди присъстващите, че резултатите му са свързани с докторската програма „Алгебра и теория на числата“.

След изложението на Стефан Божков ръководителят на катедрата даде думата на членовете на разширения КС за въпроси и изказвания.

Проф. Миховски сподели, че не разбира от тематиката на дисертацията и попита дали формули (2) на стр. 7 са изведени от дисертанта. Стефан Божков отговори, че тези формули са известни от литературата (Будак и др.), но в дисертацията са пред-ставени в опростен вид.

Гл. ас. Докузова попита дисертанта дали има статия в алгебрично списание. Стефан Божков отговори, че в математическото списание Bulletin of the Transilvania Uni-versity of Brasov тази година ще бъде публикувана съвместната статия S. Bozhkov, K. Kolikov, B. Zlatanov, Estimates of the correction coefficient in Coulomb's Law for electrostatic interaction between two charged conducting spheres, която съдържа резултатите от 4-ти параграф на дисертацията. Тези резултати касаят доказване на сходимост на редове и намиране на стойностите на коригиращите коефициенти.

Проф. Мекеров повтори, че от самото начало на участието на дисертанта в Семинара по алгебра и геометрия изпитва задоволство от получените от него резултати и че качествата на дисертацията са превъзходни. Според него обаче тематиката на работата остава далеч от научната специалност на докторантската програма. Той постави следния въпрос: „Кои са главните научни приноси в алгебрата и теорията на числата в тази дисертация?“. Стефан Божков отговори, че в дисертацията не се доказват чисто алгебрични свойства, а се използват алгебрични методи в доказателствата на формули и твърдения. Той посочи като примери Лема 1 и Лема 2 от 4-ти параграф и формули (5) от 1-ви параграф. Проф. Мекеров изказа мнение, че посочените примери не представляват нови резултати в алгебрата и теорията на числата. Той изрази съмнение, че ако разширеният КС изпрати на НЖ дисертацията в този вид, може да навреди на Стефан Божков. Проф. Мекеров сподели, че той и проф. Манев защитиха пред членовете на ФС отличната оценка, поставена на дисертанта за третата година и цялата негова подготовка, тъй като бяха изпълнени всички точки от индивидуалния му план, но сега е друг въпросът. Проф. Мекеров предложи да се даде отсрочка от 3 месеца, както разрешава Правилника, за да се добавят алгебрични твърдения в дисертацията и каза, че ще гласува „въздържал се“.

Проф. Манев добави, че за него е странно в математическа дисертация почти да няма теореми и доказателства. Доработването на дисертацията ще е само от полза за Стефан Божков, което се желае от всички. Даването на ход на процедурата в този вид е лоша услуга за младия колега, който ние искаме да продължи в катедрата.
Проф. Моллов възрази, че Божков може да се реализира и другаде. Той изтъкна, че резултатите от 1-ви параграф на дисертацията са публикувани в едно от най-реномираните списания по електростатика с висок импакт фактор. Той подчерта, че в 1-ви параграф, който се прилага във всички останали параграфи, се използват алгебрични методи – извеждането на формули (5) изисква използването на сложна математическа индукция, която според него не е тривиална. Прилагането на алгебрични методи за доказването на Леми 1 и 2 от 4-ти параграф, който има насоченост в мате¬матическия анализ, според него, е по-добър подход от използването на средствата на анализа. Проф. Моллов изказа мнение, че в докторската програма не се изисква получаването на чисто алгебрични резултати. Затова, според проф. Моллов, резултатите в дисертацията отговарят на докторската програма.

Проф. Манев цитира ПРАСПУ, че за докторска дисертация се изисква не само прилагането на методи, а и оригинален принос в науката, в случая алгебра и теория на числата, какъвто според него липсва към момента. Той подкрепи предложението на проф. Мекеров да се дадат 3 месеца на дисертанта за подобряване на работата с цел успешна защита пред научно жури. Проф. Мекеров добави, че тази отсрочка ще даде възможност да се добавят нови резултати и да се изведе алгебрата на преден план.
Проф. Миховски предложи във въведението да се напише кои алгебрични методи са приложени и кои алгебрични структури се използват, с което ще се повиши качеството на дисертацията.

Помолен от ръководителя на катедра да изкаже мнение, проф. Начев се въздържа от категорична оценка. Според него може да се счита, че в работата има нещо от алгебрата, но той не може да даде отговор на въпроса доколко трябва да се иска да има алгебра.

Доц. Коликов коментира сложността на индукцията, използвана в 1-ви параграф, и изказа мнение, че основата на дисертацията е много здрава и алгебрична.
Ас. Епитропов каза, че дисертацията се състои от 3 части. Първата е създаване на математически модел, втората – математически изчисления и третата – обличането на тези изчисления във физична форма за получаването на физични изводи. Според него, като съавтор на някои от публикациите по дисертационния труд, в работата се използват сериозни алгебрични методи, чрез които се получават нови свойства.

След прекратяване на дискусията, проф. Манев подложи на гласуване предложението дисертационният труд на Стефан Божков да бъде представен в този вид за защита пред НЖ. Със 7 гласа „за“, 0 „против“ и 5 „въздържал се“ разширеният КС реши:

Катедреният съвет, съгласно чл. 34. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема, че представеният от Стефан Илиев Божков дисертационен труд на тема „Математични методи за изследване на електромагнитни взаимодействия между тела, имащи център на симетрия“ е готов за защита пред НЖ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма „Алгебра и теория на числата“.

Проф. Манев прочете предложенията на научния ръководител за членове на НЖ. След гласуване, разширеният КС единодушно реши:
Катедреният съвет, съгласно чл. 34 (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на Стефан Илиев Божков:
Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 1. Доц. д-р Кирил Христов Коликов – от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;
 2. Проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов – пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;
  Външни членове на Пловдивски университет:
 3. Проф. д-р Иван Димитров Трендафилов – от Технически университет – София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;
 4. Проф. д-р Николай Лазаров Манев – от ВСУ „Любен Каравелов“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;
 5. Проф. д.ф.н. Аспарух Петракиев Петков – от СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Физика на атомите и молекулите“;
  Резервни членове:
 6. проф. д-р Стоил Василев Миховски – пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“ (резервен вътрешен член);
 7. доц. д-р Николай Славчев Спасов – от Технически университет – София, Филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Математически анализ“ (резервен външен член);

По точка 2. Заседанието продължи без гостуващите хабилитирани лица.

 • Проф. Манев прочете постъпилото предложение от проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов и проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев за готовност и откриване на процедура за предварително обсъждане на проекта за дисертационен труд на Йордан Йорданов Епитропов, в качеството си на негови научни ръководители. Единодушно се взе следното решение:
  Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научните ръководители, съгласно чл. 33. (1) от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, реши да се открие процедура по предварително обсъждане на проектът за дисертационен труд на Йордан Йорданов Епитропов по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма „Алгебра и теория на числата“ на тема: „Изоморфизми на алгебри и полулинейни изображения на групови пръстени“, с научни ръководители проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов и проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев на заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“.
 • Проф. Манев благодари на катедрената комисия за изпратените в срок данни за наука, с някои технически забележки за по-добра прецизност, които той е споделил с членовете на комисията.
 • Проф. Манев припомни на членовете на КС да му изпратят актуалните направления на научните си изследвания заедно с кодовете според MSC(2010) класификация.
 • Проф. Манев отправи молба към гл. ас. Докузова, която е материално отговорно лице на катедрата, да следи за своевременното попълване на книгата за преподавателската заетост. Ръководителят на катедрата припомни как се отчитат часове от изпитани студенти във ФМИ и в другите факултети на ПУ, защото често се правят такива грешки.
 • Проф. Манев съобщи на членовете на КС, че е постъпил проект за дисертационен труд от г-жа Васка Смит, която е изявила желание да бъде зачислена като докторант на самостоятелна подготовка към катедрата. Проф. Манев, след като се е запознал с проекта, преценява, че този материал е далеч от обема и качествата на половин дисертация, за което претендира. Той даде разяснения на г-жа Смит относно изискванията за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка. Той предложи на г-жа Смит и потенциалния научен ръководител проф. Начев да подобрят проекта си за дисертация и след това като са готови, отново да го представят.
  Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ