Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година Протокол № 44/03.06.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 44/03.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 44 / 03.06.2015 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 3 юни 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Ива Георгиева Пъхлева, док-т Мария Тонкова Василева.
С право само на съвещателен глас присъстват: доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов (член на Контролния съвет) и Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев –  платен отпуск, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – платен отпуск; проф. д-р Андрей Иванов Захариев – платен отпуск; доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – отпуск по майчинство; Васил Костадинов Костадинов и Орлин Атанасов Янакиев – студенти.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 34.

ДНЕВЕН РЕД:
1)  Учебни.
2)  Докторанти.
3) Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на ПУ – Филиал          гр. Смолян.
4)  Хонорувани.
5)  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните допълнителни избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2015/2016 година (редовно и задочно обучение):

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 • Въведение в теоретичната информатика, доц. Христо Кискинов;
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров;
 • Информационна сигурност, проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Николай Касъклиев;
 • Адаптивен уеб дизайн, проф. Георги Тотков, док-нт Лиляна Монева.

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 • Въведение в теоретичната информатика, доц. Христо Кискинов;
 • Моделиране на бизнес процеси; доц. Елена Сомова, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева;
 • Адаптивен уеб дизайн, проф. Георги Тотков, док-нт Лиляна Монева.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за следната частична промяна в учебните планове на магистърските програми „Софтуерни технологии“ (1 г.) и „Софтуерни технологии“ (2 г.), влизащи в сила от началото на учебната 2015/2016 година:
В учебния план на магистърските специалности „Софтуерни технологии“ (1 г.) и „Софтуерни технологии“ (2 г.) трите избираеми дисциплини да се редуцират на по 4 (четири) кредита, а дисциплините „Практикум“, „Практически проект 1“ и „Практически проект 2“ да се увеличат на по 6 (шест) кредита.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие: отлага се разглеждането за частични промени на 1 курс БИТ и 3 курс Информатика за следващия ФС.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърждава следното допълнение към балообразуването при кандидатстване за всички бакалавърски специалности във ФМИ: При липса на О1 във формулата за балообразуването вместо О1 да се вземе И2.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика ипрофесионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) или „Софтуерни технологии“ (2 г.) от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 440 лв. за учебната 2015/2016 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 440 лв. за учебната 2015/2016 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 340 лв. за учебната 2015/2016 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма  „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 390 лв. за учебната 2015/2016 г.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни системи": съгласно чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник на мястото на проф. д-р Станимир Недялков Стоянов да бъде избрана доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева за научен ръководител на Нина Станчева Станчева, редовен докторант към катедра "Компютърни системи".

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Приложна математика и моделиране": въз основа на постъпила молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Красимира Василева Маркова, редовен докторант към катедра " Приложна математика и моделиране" за срок от 8 (осем) месеца, считано от 01.06.2015 г. до 01.02.2016 г., поради семейни причини.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Надежда Иванова Ангелова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по: област на висше образование по 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика):
Външни членове за Пловдивския университет:

 • Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Доц. д-р Димитър Йорданов Биров – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

            Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 • Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Доц. д-р Елена Петрова Сомова  – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

            Резервни членове:

 • (резервен външен член) Доц. д-р Николай Иванов Янев – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 • (резервен вътрешен член) Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 10: Проф. Илиев благодари на всички ръководители на катедри за навременното изпращане на справките за ДТВ „Наука“. В тази връзка се свиква на 05.06.2015 г. от 12:45 ч. в каб. 345, Факултетната комисия по наука, за да се обсъдят резултатите.

РЕШЕНИЕ 11: ФС подкрепя предложението от проф. Евгения Иванова, Директор на ПУ – Филиал гр. Смолян за разкриване на процедура за обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“ на 1/2 щат в: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информационни технологии със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в ДВ, за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следните предложения за състав на комисията и дата за провеждане на ДИ за специалност „Математика и информатика“, както и избор на хонорувани преподаватели за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян:
1)   Състав на комисията за Държавен изпит за специалността „Математика и информатика“: проф. д-р Антон Илиев – председател; членове: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Стоил Миховски, доц. д-р Боян Златанов.
2)   Държавният изпит за специалността „Математика и информатика“ да се проведе на 24.09.2015 г. от 8:00 ч.
3)   В специалността „Туризъм“ – редовно и задочно и специалността „Маркетинг“ за уч. 2015/2016 г. дисциплината Приложна математика (количествени методи) – лекции да се води от проф. д-р Андрей Захариев;
4)   В специалността „Туризъм“ – редовно и задочно и специалността „Маркетинг“ за уч. 2015/2016 г. дисциплината Статистика – лекции да се води от доц. д-р Дойчин Бояджиев;
5)   Приема представения списък хонорувани за специалността „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за уч. 2015/2016 г. със следните промени:

•  за дисциплините „Математически основи на микроикономиката“ „Аналитична геометрия“, „Компютърна геометрия“ за водещ лекциите остава само гл. ас. д-р Асен Христов;
•  за дисциплините „Програмиране“, „Обектноориентирано програмиране“ и „Компютърна графика и презентации“ лекциите се поемат съответно от гл. ас. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Никола Вълчанов и гл. ас. д-р Александър Пенев;
•  добавя се нова избираема дисциплина „Компютърна математика“ с лектор доц. д-р Дойчин Бояджиев. 

РЕШЕНИЕ 13: ФС избра следните хонорувани преподаватели и ментори, провеждащи „Стаж по специалността“ с 4 курс, спец. „Бизнес информационни технологии“ и 4 курс „Информатика“ (редовно обучение):                                                                                                                                                         Проф. д.п.н.  Васил Борисов Милушев – хорариум 110 часа, за водене на избираема дисциплина, редовно и задочно обучение през Пролетния триместър – (двоен хонорар).

1) Андрей Николов Николов – хорариум 180 часа;
2) Антон Александров Пасков – хорариум 180 часа;
3) Атанас Насков Костов – хорариум 180 часа;
4) Боян Ботев – хорариум 180 часа;
5) Вероника Николаева Стоименова – хорариум 180 часа;
6) Владимир Петков Герджиков – хорариум 180 часа;
7) Галина Стефанова Гривишки – хорариум 180 часа;
8) Георги Илиев Соколов – хорариум 180 часа;
9) Гергана Желязкова Спасова – хорариум 180 часа;
10) Десислава Андреева Захариева – хорариум 180 часа;
11) Деян Сашев Спасов – хорариум 180 часа;
12) Димитър Маринов Кавръков – хорариум 180 часа;
13) Димитър Николов Бозовски – хорариум 180 часа;
14) Димитър Пламенов Павлов – хорариум 180 часа;
15) Димитър Стефанов Иванов – хорариум 180 часа;
16) Емил Стоянов Пейчев – хорариум 180 часа;
17) Ердем Дургутов Адемов – хорариум 180 часа;
18) Живко Димитров Иванов – хорариум 180 часа;
19) Иван Николаев Гагов – хорариум 180 часа;
20) Иван Стоев Баръмски – хорариум 180 часа;
21) Иво Недялков Кръстев – хорариум 180 часа;
22) Игор Вайсман – хорариум 180 часа;
23) Ижлян Кемалова Шерифова – хорариум 180 часа;
24) Илияна Илиева Вълчева – хорариум 180 часа;
25) Минко Велчев Ангелов – хорариум 180 часа;
26) Наталия Павлова Иванова – хорариум 180 часа;
27) Любомир Тодоров Ангелов – хорариум 180 часа;
28) Невенка Николова Микова – хорариум 180 часа;
29) Олег Емилов Петров – хорариум 180 часа;
30) Пламен Йорданов Димитров – хорариум 180 часа;
31) Румен Василев Стоянов – хорариум 180 часа;
32) Станислав Иванов Иванов – хорариум 180 часа;
33) Стефан Димитров Ставрев – хорариум 180 часа;
34) Чудомир Иванов Делчев– хорариум 180 часа. 

РЕШЕНИЕ 14: Проф. Гъров съобщи за готовност до 15.06.2015 г. на разписанието за задочно обучение. За целта преподавателите, които ще имат занятия през Есенния триместър на уч. 2015/16 година да си проверят графика, занятията започват от 09.09.2015 г.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие: всички преподаватели да подадат молби за ползване на полагаемия платен отпуск в интервала 15.07.2015 – 15.09.2015г.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие: следващото заседание на ФС да бъде на 08.07.2015 г., последно за тази учебна година. Часът ще бъде допълнително съобщен, поради провеждането на кандидатстудентски изпити от 05.07. – 15.07.2015 г.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ                                                                    

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ