Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 31 / 12.05.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 31 / 12.05.2015 г.

Протокол № 31-2014/2015

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 12.05.2015 г.

Днес, 12.05.2015 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: проф. д-р Пенка Рангелова – в платен отпуск.

Дневен ред:

  1. Предложение за състав на Научно жури за обявения от катедра ОМИИТ конкурс за доцент.
  2. Утвърждаване на проект за учебна заетост на преподавателите от катедра ОМИИТ през учебната 2015-2016 г.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ в ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на обучението по информационни технологии“ към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

2)      Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика.

3)      Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението
по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

2)      Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

3)      Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии.

4)      Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии.

Резервни членове:

1)       (резервен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението
по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

2)      (резервен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по математика.

 

12.05.2015 г.                                                                        Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                            /доц. д-р С. Анева/

                                                                                                 Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                          /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ