Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол № 7    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7

ПРОТОКОЛ № 7 / 29.05.2015 г.
Днес, 29.05.2015 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъквиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, ас. Хоптериев, ас. Иванов.

Отсъстващи: ас. Иванова – в болничен.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Разни.

Решения:

  1. По т. 2., Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви 2 (два) конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика, към катедра „Компютърна информатика“, със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

29.05.2015 г.   Ръководител на катедра: ...................................:
    (доц. д-р Е. Сомова)
    Протоколирал: .............................................. :
    (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ