Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 61 / 28.01.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 61 / 28.01.2015

ПРОТОКОЛ № 61/ 28.01.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 28.01.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане дневния ред на ФС.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред за ФС:

 • Учебни.
 • утвърждаване на избираеми за Пролетен триместър (редовно и задочно;
 • заявления за ДИ;
 • съобщение - комисии за ДИ.
 • Научни.
 • научно жури за НС "доктор на науките";
 • научни журита за ОНС "доктор".
 • Докторанти.
 • зачисляване в докторантура-редовна, задочна и самостоятелна подготовка;
 • избор на научни ръководители;
 • утвърждаване на теми на дисертационни трудове;
 • приемане на индивидуални планове за работа.
 • Обявяване на конкурси за академични длъжности.
 • за "доцент";
 • за "главен асистент".
 • Хонорувани.
 • Разни.
 • продължение на трудов договор;
 • посещение на ЕГ за докторантските програми по професионалните направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.
 • Избор за заемане на академичната длъжност "главен асистент".

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: във връзка с предстоящото посещение на Експертната група по акредитиране на докторантските програми по професионалните направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки в периода 9 - 11 февруари 2015 г., ръководителите на катедри да уведомят членовете от поверената им катедра. Програмата ще бъде качена на сайта на ФМИ.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ