Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 6 от 27.4.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 от 27.4.2015 г.

Протокол № 6 – 2014/2015

 от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 27.04.2015 г.

 

Днес, 27.04.2015 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас.  д-р Димитър Благоев, гл. ас. д-р Елена Тодорова.

Катедреният съвет е разширен съгласно:

 • Заповед Р33-1332 от 16.04.2015 г., според която във връзка с предварително обсъждане на дисертационния труд на тема „Инструменти за мултимедийни интерактивни интерфейси на информационни системи“ на докторант Мая Василева Стоева – редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ при ФМИ, за разкриване на процедура за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, към състава на катедра „Компютърни технологии“ се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:
  1. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика;
  2. Проф. д-р Коста Андреев Гъровот ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  3. Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика;
  4. Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика.

Отсъстващи: няма.

Приет бе следният дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОКС „Доктор“.
 2. Предварително обсъждане на разпределението на часовете за уч. 2015/2016 година.
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1.  Катедреният съвет, съгласно чл. 34. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, прие, че представеният от докторант Мая Василева Стоева дисертационен труд на тема „Инструменти за мултимедийни интерактивни интерфейси на информационни системи“ е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените препоръки и забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика.
 2.  Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Мая Василва Стоева:
 3. 1) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика;

  2) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика;

  3) Проф. д-р Иван Колев Койчев – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика;

  4) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика;

  5) Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика;

  6) (резервен член) Проф. д-р Гриша Валентинов Спасов – от ТУ, София, филиал Пловдив; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика;

  7) (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика.

 4. Катедреният съвет, съгласно чл. 34. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба от докторант Даниела Ваклушева Димитрова (изх. № 952/23.03.2015 г.) и положителна оценка на научния ръководител (Доклад от проф. д-р Коста Гъров, изх. № 953/01.04.2015 г.), съгласно чл. 33 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Даниела Ваклушева Димитрова (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“) на тема: „Формиране и развитие на познавателната активност на учениците с разработка на проекти по информационни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Коста Гъров, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.

 

27.4.2015 г.                                                               Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                    Ръководител катедра:

                                                                                               /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ