Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Управление на качеството на процесите (PROCESS QUALITY MANAGEMENT)    English
Факултет по математика и информатика - Управление на качеството на процесите (PROCESS QUALITY MANAGEMENT)
 Лектори  проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Георги Шарков
Анотация
Курсът въвежда в съвременните модели и стандарти за управление на качеството
на процесите в областта на софтуерното инженерство и ИТ услугите. Въвежда се 
комплексът от дейности в една софтуерна и ИТ-интензивна организация с цел оптимално 
използване на ресурсите и квалификациите за качествен продукт. Прави се общ преглед на 
системите за качество, като се изхожда от парадигмата, че качеството на продукта 
зависи основно от качеството на вътрешните процеси. Съдържанието е базирано на модела 
CMMI (Capability Maturity Model Integration - Software Engineering Institute, Carnegie Mellon), 
който е де-факто стандартът на съвременната индустрия. Подробно се разглеждат 
процесните области от ниво на зрялост 2 (Maturity Level 2), посветени на успешно управление 
на проекти. Описват се дейностите по внедряване на управляеми и институционализирани 
процеси и тяхното постоянно подобряване. Илюстрират се съвременните форми на 
организация на работата (Agile и Disciplined Agile, Lean kanban, и др). Разглеждат се и 
моделите за ИТ услуги (ITIL и CMMI for Services), сигурност и устойчивост на ИТ-базиран 
бизнес (CERT: Resilience Management Model). Курсът е разработен по програма SEMP - 
Software Engineering Management, в сътрудничество с Carnegie Mellon University, САЩ.
Съдържание
1. Увод в управление на качеството. Компоненти и цена на качеството. Процеси. Преглед 
на моделите за управление на качеството и подобряване на процесите (4 часа)
2. Модел CMMI (ver 1.3) – Структура, процесни области, генерични и специфични цели и 
практики. Категории: Process Management, Project Management, Engineering, Support. (4 часа)
3. Процесни области от ниво 2 на CMMI-DEV. Детайлно представяне на:
  • Управление на изискванията (REQM – Requierements Management) (4 часа)
  • Планиране на проекти (PP – Project Planning) (4 часа)
  • Управление на проекти (PMC – Project Monitoring and Control) (3 часа)
  • Управление на качеството на процесите и продуктите (PPQA – Process and Product Quality Assurance) (4 часа)
  • Управление на конфигурациите (CM – Configuration Management) (4 часа)
  • Измерване и анализ (MA – Measurement and Analysis). (4 часа)
4. Преглед на избрани процесни области от ниво 3 на CMMI-DEV: RD – Requirements 
Development, VAL – Validation, VER – Verification. (3 часа)
5. Внедряване на модела. Адаптирани подходи – Agile CMMI, CMMI/ISO, Resilience 
Management Model (RMM). Одит и сертификации. (4 часа)

Литература:
1. CMMI ver 1.3 Information center - http://www.sei.cmu.edu/cmmi/tools/cmmiv1-3/
2. SEI Software Engineering Repository - https://seir.sei.cmu.edu/seir/
3. CMMI for Development®: Guidelines for Process Integration and Product Improvement, 3rd 
Edition, By Mary Beth Chrissis, Mike Konrad, Sandra Shrum (2011, by Addison-Wesley 
Professional, ISBN-10: 0-321-71150-5)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ