Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 8 - 11.05.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 - 11.05.2015 г.

Протокол № 8 / 11.05.2015

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,

 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 11.05.2015 г.

Днес, 11.05.2015 г. (понеделник) се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“. Присъстваха следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“, с които катедрения съвет е разширен със заповед № Р33-1684/08.05.2015 г. на Ректора на ПУ:

Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

Доц. д-р Иван Ганчев Иванов – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

и членовете на катедрата: доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, ас. Христо Христов, ас. Стоян Черешаров.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Никола Вълчанов - провежда занятие.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Процедура за обсъждане на проект за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.
  2. Предложение за състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ в ДВ, бр.25 от 03.04.2015 г.
  3. Разни.

 

РЕШЕНИЯ: 

  1. Материалът е достатъчен за зачисляване на Стоян Николов Черешаров в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Софтуерни технологии” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика “.
  2. Прие за тема на дисертационния труд на Стоян Николов Черешаров: „Модули за изграждане на уеббазирани софтуерни системи “;
  3. Избра за научен ръководител на Стоян Николов Черешаров: доц. д-р Христо Димитров Крушков;
  4. Прие индивидуалния учебен план на Стоян Николов Черешаров за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
  5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ в ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ към катедра „Софтуерни технологии“:

1)  Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика.

2)  Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика.

3)  Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

 4)  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

5)  Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

 6)  Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

 7)  Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии. 

8) (резервен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

9) (резервен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкинаот ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по математика.

 

11.05.2015 г.                                                           Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                             /гл. ас. д-р М. Крушкова/

                                                                                Ръководител катедра:

                                                                                                                             /доц. д-р Вл. Шкуртов/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ