Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 7 - 28.01.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 - 28.01.2015 г.

Протокол № 7 / 28.01.2015 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,

 Пловдивски университет „П. Хилендарски”

        Днес, 28.01.2015 г. (сряда) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.

       Присъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, ас. Христо Христов, ас. Стоян Черешаров

       Отсъстващи: няма.

       Приет бе следният дневен ред:

  1. Преглед на часовете за триместър А на 2014/15 уч. годена.
  2. Предложение за обявяване на конкурс за академична длъжност.
  3. Разни.

 

       РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Софтуерни технологии“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

 

28.01.2015 г.                                                           Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                 /гл. ас. д-р М. Крушкова/

                                                                                  Ръководител катедра:

                                                                                                                        /доц. д-р Вл. Шкуртов/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ