Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол № 6    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6

ПРОТОКОЛ № 6 / 29.04.2015 г.

        Днес, 29.04.2015 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

       Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов и назначените със заповед Р33-1359 на Ректора на ПУ доц. Димитър Биров, проф. Кънчо Иванов и проф. Росица Донева.

Отсъстващи: гл. ас. Касъклиев – в час.

Дневен ред:

1.  Предварително обсъждане на дисертационен труд на докторанта Надежда Иванова Ангелова.
2.  Предварително обсъждане на дисертационен труд на докторанта Ваня Емилова Лазарова.
3.  Разни

Решения:

1.  По т. 1. се проведе предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Надежда Иванова Ангелова – редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” на ФМИ, на тема „Софтуерни средства за педагогическа поддръжка на е-обучението”. КС прие, че представеният от докторант Надежда Иванова Ангелова дисертационен труд е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували: 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0.

2.  По т. 1. КС предлага за състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Надежда Иванова Ангелова следните потенциални членове:

-       Проф. дмн. Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) и 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева от Русенски университет, Факултет „Природни науки и образование“, Катедра „Информатика и информационни технологии“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       Доц. д-р Димитър Йорданов Биров от Софийски университет, ФМИ, катедра „Изчислителни системи”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       (резервен член) Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФИТ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) и 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

-       (резервен член) Доц. д-р Николай Иванов Янев от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Гласували: 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0.

3.  По т. 1. КС предлага на ФС да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Надежда Иванова Ангелова пред научното жури датата 20.07.2015 г.

Гласували: 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0.

4.  По т. 2. се проведе предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Ваня Емилова Лазарова – редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” на ФМИ, на тема „Интегрирана уеб-базирана система за средното образование”. КС прие, че представеният от докторант Ваня Емилова Лазарова дисертационен труд не е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували: 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0.

5.  По т. 2., в съответствие с чл. 35 ал. 2 на ПРАС на ПУ, се определя тримесечен срок на докторант Ваня Емилова Лазарова да преработи дисертационния труд съобразно с указанията на КС.

Гласували: 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

29.04.2015 г.                                                                                      Ръководител на катедра:

                                                                                                                                                        (доц. д-р Е. Сомова)
                                                                                                             Протоколирал:

                                                                                                                                                        (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ