Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол № 5    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5

ПРОТОКОЛ № 5 / 03.04.2015 г.


Днес, 03.04.2015 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, ас. Иванова, ас. Иванов и ас. Хоптериев.
Отсъстващи: гл. ас. Хаджиколева – в командировка, гл. ас. Хаджиколев – в командировка.

Дневен ред:
1. Докторанти
2. Разни

Решения:
1. По т. 1, КС, съгласно чл. 28 (1) от Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България, предлага проекта за дисертационен труд на докторант Надежда Иванова Ангелова (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) на тема: „Софтуерни средства за педагогическа поддръжка на е-обучението” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на КС на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, според положителната оценка на научните ръководители проф. Г. Тотков и проф. Р. Донева за готовността за защита.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

2. По т. 1, КС, съгласно чл. 28 (1) от Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България, предлага проекта за дисертационен труд на докторант Ваня Емилова Лазарова (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) на тема: „Интегрирана уеб-базирана система за средното образование” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на КС на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, според положителната оценка на научните ръководители проф. Г. Тотков и проф. Р. Донева за готовността за защита.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

3. По т. 1 се предлага дата за предварително обсъждане на разширен КС: 29.04.2015, 11.30 часа, Ректорат, Заседателна зала.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

4. По т. 1 се предлагат следните допълнителни членове за разширяване на КС:

1. проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ПУ, ФФИТ, катедра „Електроника, комуникации и информационни технологии”
област на висше образование    4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление    4.6 Информатика и компютърни науки
научна специалност                   Информатика

2. проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", Минно-eлектромеханичен факултет, катедра "Информатика"
област на висше образование    4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление    4.6 Информатика и компютърни науки
научна специалност                   Информатика

3. доц. д-р Димитър Йорданов Биров – от Софийски университет, ФМИ, катедра „Изчислителни системи” 
област на висше образование    4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление    4.6 Информатика и компютърни науки
научна специалност                   Информатика

03.04.2015 г.                                                

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)
Протоколирал:
(гл. ас. д-р Н. Касъклиев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ