Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година Протокол № 41/18.03.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 41/18.03.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 41/18.03.2015 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 18 март 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д‑р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов; док-т Мария Тонкова Василева и Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – отпуск по майчинство, док-т Ива Георгиева Пъхлева; Васил Костадинов Костадинов - студент, Орлин Атанасов Янакиев - студент.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 34.

Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 27; Редуциран състав на хабилитирани преподаватели – 26 души.

ДНЕВЕН РЕД:

1)      Учебни.
2)      Отчети и годишни планове на Факултетни комисии
3)      Докторанти.
4)      Хонорувани.
5)      Разни.
6)      Избор за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

РЕШЕНИЯ:

1.      ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на магистърска програма „Обучение по математика в училище“ (2 години), влизащи в сила от учебната 2015/2016 година.
2.      ФС прие: в срок до 06.04.2015 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изпратят на имейлите на Надя Милева и Гергана Колева приемното време за Пролетния триместър на членовете от поверената им катедра.
3.      Проф. Коста Гъров съобщи, че до 25.03.2015 г. ще бъде изготвено разписанието за магистърските програми и отправи апел за спазване на регламента за отработване на пропуснатите часове, поради големият брой празници през Пролетния триместър.
4.      ФС прие отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода (октомври 2014 – февруари 2015).
5.      ФС прие отчет на Факултетната комисия по наука за периода (1 октомври 2014 – 18 март 2015).
6.      ФС прие отчет на изпълнение на годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика за 2014 година.
7.      ФС прие годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика за 2015 година.
8.      ФС прие отчет за развитие на компютърните лаборатории през 2014 година.
9.      ФС прие годишен план за развитие на компютърните лаборатории за 2015 година.

10.  ФС прие следното предложение от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да  се зачисли в докторантура на самостоятелна подготовка Зара Георгиева Данаилова-Стойнова по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“; 

11.     ФС избра проф. д-р Пенка Петрова Рангелова и доц. д-р Румяна Петкова Маврова за научни ръководители на Зара Георгиева Данаилова-Стойнова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
12.     ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на докторант Зара Георгиева Данаилова-Стойнова: „Формиране на мотивационната дейност на учениците в обучението по математика“;
13.     ФС определи 3-годишен срок на обучение на Зара Георгиева Данаилова-Стойнова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
14.     ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Зара Георгиева Данаилова-Стойнова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
15.     ФС прие следното предложение от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да  се зачисли в докторантура на самостоятелна подготовка Кирина Димитрова Бойкова по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информационни технологии към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
16.     ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров и гл. ас. д-р Иван Илиев Шотлеков за научни ръководители на Кирина Димитрова Бойкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
17.     ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на докторант Кирина Димитрова Бойкова: „Приложение на компетентностно ориентирания подход в обучението с използване на информационни и комуникационни технологии“;
18.     ФС определи 3-годишен срок на обучение на Кирина Димитрова Бойкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
19.     ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Кирина Димитрова Бойкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
20.     ФС прие следното предложение от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да  се зачисли в докторантура на самостоятелна подготовка Деница Ангелова Шаркова по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информационни технологии към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
21.     ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров и гл. ас. д-р Иван Илиев Шотлеков за научни ръководители на Деница Ангелова Шаркова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
22.     ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на докторант Деница Ангелова Шаркова: „Приложение на облачни технологии в обучението“;
23.     ФС определи 3-годишен срок на обучение на Деница Ангелова Шаркова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“;
24.     ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Деница Ангелова Шаркова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
25.     ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за следната частична промяна в индивидуалните планове за работа на докторантите към катедра „Компютърна информатика“ - Тодор Минков Рачовски, Евгения Максимова Алендарова, Александър Насков Трайков, Георги Петров Пашев, Тодор Ангелов Ангелов и Силвия Николаева Гафтанджиева: да се премахне заложения в ИПР изпит по чужд език, съгласно чл.24, ал.5, т.3 от ПРАС на ПУ.
26.     ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за прекратяване на докторантурата на Тодор Стоянов Костов, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“, съгласно разпоредбите на чл.74, ал.2 от ЗВО и чл.26, ал.4 от ПРАС на ПУ, считано от 01.12.2014 г.
27.     ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Нели Тодорова Керанова-Иванова, задочен докторант към катедра "Алгебра и геометрия", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев;
28.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Нели Тодорова Керанова-Иванова за работата си през четвъртата година от подготовката.
29.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Нели Тодорова Керанова-Иванова, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“, считано от 01.04.2015 година.
30.     ФС прие отчета за третата година от подготовката на Радка Паскова Колева, редовен докторант към катедра "Алгебра и геометрия", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Кирил Христов Коликов;
31.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Радка Паскова Колева за работата си през третата година от подготовката.
32.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Радка Паскова Колева, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“, считано от 01.03.2015 година.
33.     ФС прие отчета за третата година от подготовката на Стефан Илиев Божков, редовен докторант към катедра "Алгебра и геометрия", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Кирил Христов Коликов;
34.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Стефан Илиев Божков за работата си през третата година от подготовката.
35.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да бъде отчислен от докторантура с право на защита Стефан Илиев Божков, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“, считано от 01.03.2015 година.
36.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Христо Манчев Манев, редовен докторант към катедра "Алгебра и геометрия", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров;
37.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Христо Манчев Манев за работата си през първата година от подготовката.
38.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов;
39.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Тонкова Василева за работата си през втората година от подготовката.
40.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Станислава Тодорова Колева, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев и проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев;
41.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Станислава Тодорова Колева за работата си през втората година от подготовката.
42.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ангел Стоянов Ангелов, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров;
43.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ангел Стоянов Ангелов за работата си през първата година от подготовката.
44.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ламбри Йовков Ламбрев, редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров;
45.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Ламбри Йовков Ламбрев за работата си през първата година от подготовката.
46.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Цветана Костадинова Димитрова, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров;
47.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Цветана Костадинова Димитрова за работата си през втората година от подготовката.
48.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Ваня Валентинова Бизова-Лалева, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров;
49.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ваня Валентинова Бизова-Лалева за работата си през втората година от подготовката.     
50.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Чавдар Петров Кулин, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева;
51.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Чавдар Петров Кулин за работата си през втората година от подготовката.
52.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Ваня Ангелова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Снежана Георгиева-Гочева-Илиева и проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
53.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ваня Ангелова Иванова за работата си през втората година от подготовката.
54.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Валя Спасова Арнаудова, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;

55.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Валя Спасова Арнаудова за работата си през втората година от подготовката.
56.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Анатоли Веселинов Карабов, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;

57.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Анатоли Веселинов Карабов за работата си през втората година от подготовката.
58.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Веселин Николаев Кюркчиев, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов;

59.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Веселин Николаев Кюркчиев за работата си през втората година от подготовката.
60.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Георги Димчев Спасов, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов;
61.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Димчев Спасов за работата си през първата година от подготовката.
62.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Георги Илийчев Илиев, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Николай Веселинов Кюркчиев;
63.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Илийчев Илиев за работата си през първата година от подготовката.
64.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Фикри Шабанов Хърлов, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Евгения Делчева Ангелова;

65.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Фикри Шабанов Хърлов за работата си през първата година от подготовката.
66.     ФС прие отчета за третата година от подготовката на Тодор Минков Рачовски, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
67.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Тодор Минков Рачовски за работата си през третата година от подготовката.
68.     ФС прие отчета за третата година от подготовката на Десислав Вълков Десев, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
69.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Десислав Вълков Десев за работата си през третата година от подготовката.
70.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да бъде отчислен от докторантура с право на защита Десислав Вълков Десев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, считано от 01.03.2015 година.
71.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Евгения Максимова Алендарова, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
72.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Евгения Максимова Алендарова за работата си през втората година от подготовката.
73.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Александър Насков Трайков, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
74.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Александър Насков Трайков за работата си през втората година от подготовката.
75.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Йордан Божидаров Енев, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц.  д-р Елена Петрова Сомова;
76.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Йордан Божидаров Енев за работата си през втората година от подготовката.
77.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Лиляна Иванова Русенова-Монева, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
78.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Лиляна Иванова Русенова-Монева за работата си през първата година от подготовката.
79.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Силвия Николаева Гафтанджиева, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Росица Желязкова Донева и проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
80.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Силвия Николаева Гафтанджиева за работата си през първата година от подготовката.
81.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Тодор Ангелов Ангелов, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
82.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Тодор Ангелов Ангелов за работата си през първата година от подготовката.
83.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Георги Петров Пашев, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
84.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Петров Пашев за работата си през първата година от подготовката.
85.     ФС прие отчета за втората година от подготовката на Александър Петров Петров, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;
86.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира със „Задоволителна“ оценка Александър Петров Петров за работата си през втората година от подготовката.
87.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ирена Здравкова Кехайова, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;
88.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с „Добра“ оценка Ирена Здравкова Кехайова за работата си през първата година от подготовката.
89.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Константина Павлова Граматова, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;
90.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с „Отлична“ оценка Константина Павлова Граматова за работата си през първата година от подготовката.
91.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Пенчо Йорданов Малинов, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;
92.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с „Добра“ оценка Пенчо Йорданов Малинов за работата си през първата година от подготовката.
93.     ФС прие отчета за третата година от подготовката на Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев;
94.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с „Отлична“ оценка Васил Георгиев Василев за работата си през третата година от подготовката.
95.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да бъде отчислен от докторантура с право на защита Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, считано от 01.03.2015 година.
96.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Василка Димова Събева, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Веска Пенчева Нончева;
97.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Василка Димова Събева за работата си през първата година от подготовката.
98.     ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мария Добрева Добрева, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Веска Пенчева Нончева;
99.     ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Мария Добрева Добрева за работата си през първата година от подготовката.

100. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ива Георгиева Пъхлева, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова;

101. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Ива Георгиева Пъхлева за работата си през първата година от подготовката.

102. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Красимира Василева Маркова, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова;

103. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Красимира Василева Маркова за работата си през първата година от подготовката.

104. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Мария Добринова Добрева, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии” по докторска програма Информатика.

105. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Маргарита Христова Крушкова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” по докторска програма Информатика.

106. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Павел Александров Кюркчиев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” по докторска програма Информатика.

107. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Виктор Пламенов Матански, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” по докторска програма Информатика.

108. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Нина Станчева Станчева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи” по докторска програма Информатика.

109. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Мая Пламенова Стоименова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

110. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Венелин Васков Вълков, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

111. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Георги Вържилов Александров, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Диференциални уравнения.

112. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Иван Петров Бъндев, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

113. ФС утвърди следната промяна на темата на дисертационния труд на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра "Математически анализ", съгласно чл. 15, ал. (4) от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. (4) от ПРАС на ПУ: от "Сходимост на итерационни методи за едновременна апроксимация на нули на полиноми" на "Ускорена сходимост на фамилии от итерационни методи за едновременна апроксимация на нули на полиноми".

114. ФС утвърди следната промяна на темата на дисертационния труд на Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи", съгласно чл. 15, ал. (4) от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. (4) от ПРАС на ПУ: от "Интернет портал за обучение и приложение на документи и норми за свободно движение на продуктите в Европейския съюз" на "Разработване на интелигентна среда за мениджъри".

115. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: представеният от Катерина Лазар Аневска проект за дисертационен труд, на тема „Формиране на знания и умения за трансформации в Евклидовата равнина чрез комплексни числа в средното училище“ да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на РКС на 15.04.2015 г.

116. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: представеният от Нина Иванова Иванова проект за дисертационен труд, на тема „Рефлексивни и синергетични аспекти на евристичната дейност в обучението по планиметрия /7. и 8. клас/“ да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на РКС на 15.04.2015 г.

117. ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“ за следния състав на научното жури, за защитата на дисертационния труд на Вилислав Иванов Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2)      Доц. д-р Ангел Илиев Ангелов – от ФМИ на СУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­дагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика и информатика);

3)      Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

1)      Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)      Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

1)  (резервен външен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)   (резервен вътрешен член) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

118. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Компютърни технологии“: защитата на дисертационния труд на Вилислав Иванов Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ на тема „Приложение на информационни технологии в обучението по дискретна математика в училище“, пред научно жури да бъде на 03.06.2015 г.

119. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: представеният от Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ дисертационен труд, на тема “Абстрактни уравнения от волтеров тип и приложения“ да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури, за присъждане на ОНС „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения.

120. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);

2)      Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);

3)      Доц. д-р Светослав Иванов Ненов - от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

1)      Проф. дмн Степан Иванов Костадинов  – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);

2)      Доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

Резервни членове:

1)   (резервен външен член) Доц. д-р  Васил Ангелов Петров – от ТУ- София, филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);

2)   (резервен вътрешен член) Доц. д-р Галина Христова Векова- Сарафова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения).

121. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Математически анализ“: защитата на дисертационния труд на Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“, пред научно жури да бъде на 22.05.2015 г.

122. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 г., Пролетен триместър:

I. Хонорувани, провеждащи занятия:

 1. Гл. ас. Иван Стефанов Стоянов – хорариум 160 часа, за водене на часове по дисциплината "Психология" на ІІ курс, спец. "Математика и информатика";

2. Мая Василева Стоева (магистър) – хорариум 80 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Уеб дизайн“, БИТ, 3 курс, редовно и задочно обучение, изпитване на студенти;

3. Маргарита Христова Крушкова (магистър) – хорариум 80 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Уеб дизайн“, БИТ, 3 курс, редовно и задочно обучение, изпитване на студенти;

4. Георги Димчев Спасов (магистър) – хорариум 160 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране“, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение и изпитване на студенти;

5.  Мария Добринова Добрева (магистър) – с хорариум 100 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране“, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение и изпитване на студенти;

6.  Виктор Пламенов Матански (магистър) – с хорариум 100 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране“, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение и изпитване на студенти;

 7. Павел Александров Кюркчиев  (магистър ) – с хорариум 100 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране“, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение и изпитване на студенти;

8. Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 150 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране“, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение и изпитване на студенти;

 9. Теодора Запрянова Панайотова (магистър) – с хорариум 180 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Операционни системи“, редовно обучение;

 10. Неделчо Андонов Андонов (магистър) – с хорариум 180 часа, за водене на упражнения по дисциплината " Моделиране и управление на бизнес процеси“, редовно обучение;

 11. Ася Тодорова Тоскова (магистър) – с хорариум 180 часа, за водене на упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии“, БИТ, Инф., 3 курс, редовно и задочно обучение;

12. Борислав Петров Тосков (магистър) – с хорариум 200 часа, за водене на упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии“, БИТ, Инф., 3 курс, редовно и задочно обучение;

13. Магдалена Асенова Веселинова (магистър) – с хорариум 200 часа, за водене на упражнения по дисциплината "Бази данни“, БИТ, Инф., 3 курс, редовно и задочно обучение;

14. Пенчо Йорданов Малинов (магистър) – с хорариум 200 часа, за водене на упражнения по дисциплината "Шаблони за проектиране“, Инф., 2 курс, редовно и задочно обучение;

15. Александър Петров Петров (магистър) – с хорариум 200 часа, за водене на упражнения по дисциплината "Шаблони за проектиране“, Инф., 2 курс, редовно и задочно обучение;

II.    Ментори, провеждащи практика по специалността с 3БИТ и 3И, редовно обучение:

1.      Фейран Байрам Азет – хорариум 180 часа;
2.      Драгомир Христов Славов – хорариум 180 часа;
3.      Стоян Тодоров Илиев – хорариум 180 часа;
4.      Люба Василева Омарова – хорариум 180 часа;
5.      Георги Цанков Сталев – хорариум 180 часа;
6.      Петър Спасов Колев – хорариум 180 часа;
7.      Стоян Янков Иванов – хорариум 180 часа;
8.      Атанас Йорданов Коларов – хорариум 180 часа;
9.      Даниела Ст. Васева – хорариум 180 часа;

10.  Петър Георгиев Георгиев – хорариум 180 часа;

11.  Атанас Петров Гаджев – хорариум 180 часа;

12.  Славей Георгиев Карадалиев – хорариум 180 часа;

13.  Иван Цънцаров – хорариум 180 часа;
14.  Ангел Стефанов Ананиев – хорариум 180 часа;
15.  Николай Евтимов Чакъров – хорариум 180 часа;
16.  Недялко Димов Костадинов – хорариум 180 часа;
17.  Христо Марчов Инджов – хорариум 180 часа;
18.  Георги Петев Грозев – хорариум 180 часа;
19.  Желязко Данчев Меранзов – хорариум 180 часа.
20.  Костадин Филипов Воденичаров – хорариум 180 часа.
21.  Иво Недялков Кръстев – хорариум 180 часа;
22.  Костадин Желев Митев – хорариум 180 часа;
23.  Стефан Димитров Ставрев – хорариум 180 часа;
24.  Стоян Томов Атанасов – хорариум 180 часа;
25.  Димитрина Михайлова Стоянова – хорариум 180 часа;
26.  Симеон Крумов Николов – хорариум 180 часа;
27.  Румен Василев Стоянов – хорариум 180 часа;
28.  Антон Александров Пасков – хорариум 180 часа;
29.  Илияна Илиева Вълчева – хорариум 180 часа;
30.  Димитър Пламенов Павлов – хорариум 180 часа.

123. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за срок от 1 (една) година, считано от 23.04.2015 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

124. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Петко Димитров Пройнов за срок от 1 (една) година, считано от 21.07.2015 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

125. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия “: да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Кирил Христов Коликов за срок от 1 (една) година, считано от 29.08.2015 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

126. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Андрей Иванов Захариев за срок от 1 (една) година, считано от 06.12.2015 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

127. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Неделчо Велев Милев за срок от 1 (една) година, считано от 11.11.2015 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

128. Проф. Рахнев информира членовете на ФС за предстоящата 44-та Пролетна конференция на СМБ, от 2 до 6 април 2015 г., СОК „Камчия“; ще има осигурен автобус на ПУ и съобщение в сайта на ФМИ за начален час на отпътуване.

129. Проф. Рахнев информира членовете на ФС за предстоящата Тържествена промоция на Випуск 2014, която ще се проведе на 18 април 2015 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Поканват се всички преподаватели. След тържествената част ръководството на ФМИ организира коктейл в Палата №7, Международен панаир – Пловдив.

130. Проф. Илиев информира членовете на ФС за новата сесия проекти към НПД при ПУ за: научни изследвания; млади учени; студентски проекти и сесия „Иновационни технологии“.

131. Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева  за академичната длъжност „Доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии) към катедра „Компютърни системи“ на Факултета по математика и информатика.

 

 

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ

Декан на ФМИ                                                                     

 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ