Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2015 Протокол № 86/09.03.2015    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 86/09.03.2015

ПРОТОКОЛ № 86/09.03.2015
от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, ас. Атанас Иванов, док-т Ива Пъхлева, док-т Красимира Маркова, док-т Мария Добрева, док-т Василка Събева, док-т Мая Стоименова, док-т Венелин Вълков, док-т Георги Александров, док-т Иван Бъндев

Отсъстващи: гл. ас. Иван Русинов (провежда занятия)

Дневен ред:

  1. Приемане на годишните отчети на докторантите към катедрата

  2. Приемане на индивидуалните планове на новозачислените докторанти

  3. Изпитна сесия и часове през В триместър

  4. Разни

Решения:

По точка 1:

1.1. Докторант Василка Димова Събева направи кратко представяне на извършената работа през първата година от обучението си (редовна форма на обучение). Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева изрази препоръките си.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева за оценка Отличен (6).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 10, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

1.2. Докторант Мария Добрева Добрева направи кратко представяне на извършената работа през първата година от обучението си (задочна форма на обучение).

Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева изрази препоръките си.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева за оценка Много добър (5).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 10, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

1.3. Докторант Ива Георгиева Пъхлева направи кратко представяне на извършената работа през първата година от обучението си (редовна форма на обучение).

Научният ръководител проф. дмн Снежана Христова изрази препоръките си.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. дмн Снежана Христова за оценка Добър (4).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 10, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

1.4. Докторант Красимира Василева Маркова направи кратко представяне на извършената работа през първата година от обучението си (редовна форма на обучение).

Научният ръководител проф. дмн Снежана Христова изрази препоръките си.

Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. дмн Снежана Христова за оценка Добър (4).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 10, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 2: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува приемане на индивидуалните планове на новозачислените докторанти към катедрата (от 01.03.2015 г.) както следва:

 

  1. Мая Пламенова Стоименова, докторантура – редовна, тема: Моделиране на бързопроменливи времеви редове, научен ръководител – проф. д-р Снежана Гочева-Илиева

  2. Венелин Васков Вълков, докторантура – редовна, тема: Прогнозиране с Бейсови модели, научен ръководинел – доц. д-р Веска Нончева

  3. Георги Вержилов Александров, докторантура – редовна, тема: Качествени свойства на функционално-диференциални уравнения със закъснение, научен ръководител – проф. дмн Снежана Христева-Краева

  4. Иван Петров Бъндев, докторантура – редовна, тема: Моделиране и оптимизация на реални системи, научен ръководител – доц. д-р Дойчин Бояджиев

 

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 10, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 3: Катедрата определи комисиите за провеждане на изпитната сесия и часовете от В триместър.

По точка 4: Проф. Снежана Гочева-Илиева представи списък от 11 студента, взели участие в олимпиадата e-Math'2015 и предложи определяне на комисия от катедрата.

Проф. Снежана Гочева-Илиева предложи да бъде внесено в Деканата на ФМИ предложение за материално стимулиране на участниците.

 

 

09.03.2015 г.  

Научен секретар: ……………………........................
                                         /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
                                                         /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ