Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол № 3    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3

ПРОТОКОЛ № 3 / 25.02.2015 г.

Днес, 25.02.2015 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Иванова и гл. ас. Иванов.

Отсъстващи: доц. Сомова, гл. ас. Хоптериев. 

Дневен ред:
1.  Докторанти.
2.  Разни.

 Решения:
1.  По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Десислав Вълков Десев, съгласно мнението на научния ръководител.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

2.  По т. 1 КС предлага докторанта Десислав Вълков Десев да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

3.  По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на задочната докторантка към катедрата Лиляна Иванова Русенова, съгласно мнението на научния ръководител.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

4.  По т. 1 КС предлага докторантката Лиляна Иванова Русенова да бъде атестирана с оценка Много добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

5.  По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Георги Петров Пашев, съгласно мнението на научния ръководител.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

6.  По т. 1 КС предлага докторанта Георги Петров Пашев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

7.  По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Йордан Божидаров Енев, съгласно мнението на научния ръководител.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

8.  По т. 1 КС предлага докторанта Йордан Божидаров Енев да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

9.  По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на задочния докторант към катедрата Тодор Минков Рачовски, съгласно мнението на научния ръководител.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

10. По т. 1 КС предлага докторанта Тодор Минков Рачовски да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

11. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да прекрати задочната докторантура на Тодор Стоянов Костов, считано от 1.12.2014 г., поради не изпълнение на задълженията като докторант.
Гласували 7, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 1

12. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет: да не се прекратява трудовият договор на проф. д.м.н.  Георги Атанасов Тотков за срок от 1 (една) година, считано от 23.04.2015 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

25.02.2015 г.

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)

Протоколирал:
(гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ