Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол № 2    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2

ПРОТОКОЛ № 2 / 18.02.2015 г.

Днес, 18.02.2015 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Иванова и гл. ас. Иванов
Отсъстващи: няма

Дневен ред:
1.  Избор на комисия за провеждане на изпит на докторанти.
2.  Докторанти.
3.  Разни. 

Решения:

1.  По т. 1 КС избра комисия за провеждане на изпит на докторанти в състав:

  • проф. дмн Георги Атанасов Тотков – председател;
  • проф. д-р Росица Желязкова Донева;
  • доц. д-р Елена Петрова Сомова.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 

2.  По т. 2 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовната докторантка към катедрата Евгения Максимова Алендарова, съгласно мнението на научния ръководител.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 

3.  По т. 2 КС предлага докторантката Евгения Максимова Алендарова да бъде атестирана с оценка Много добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 

4.  По т. 2 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Александър Насков Трайков, съгласно мнението на научния ръководител.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 

5.  По т. 2 КС предлага докторанта Александър Насков Трайков да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 

6.  По т. 2 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Тодор Ангелов Ангелов, съгласно мнението на научния ръководител.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 

7.  По т. 2 КС предлага докторанта Тодор Ангелов Ангелов да бъде атестиран с оценка Много добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 

8.  По т. 2 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовната докторантка към катедрата Силвия Николаева Гафтанджиева, съгласно мнението на научния ръководител.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 

9.  По т. 2 КС предлага докторантката Силвия Николаева Гафтанджиева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 

 

18.02.2015 г.                                                 Ръководител на катедра:

                                                                                                (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                         Протоколирал:

                                                                                                (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ