Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2014 ПРОТОКОЛ № 12 / 12.12.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 12 / 12.12.2014 г.

ПРОТОКОЛ №12 / 12.12.2014 г.

 

  Днес 12.12.2014 г. /петък/ от 11:00 ч. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

  Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, ас. д-р Милена Петкова, ас. д-р Слав Чолаков, ас. Иванка Николова.

 Отсъстват: няма  

 

Дневен ред: 

1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор".

2. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за НС "Доктор на науките".

3. Предложение за обявяване на конкурс за академична длъжност.

4. Разни.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 1.

Проф. д-р А. Захариев даде думата на ас. Иванка Андреева Николова – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“, да представи своя дисертационен труд на на тема: „Теореми за съществуване и апроксимиране на неподвижни точки в K-метрични пространства“.

Докторантът ас. Иванка Андреева Николова направи презентация на дисертационния си труд.

Изказвания и въпроси:

проф. д-р А. Захариев:

Преставена ни бе един дисертационен труд на обичайното високо ниво   характерно за докторантите от школата по апроксимации създадена и ръководена от проф. д-р П. Пройнов. Смятам, че получените от докторанта резултати са на високо научно ниво и дисертационният труд е годен за защита пред научно жури за присъждане на  ОНС „доктор“.

проф. д-р П. Пройнов:

Бих искал да отбележа, че в този дисертационен труд за първи път в математическата литература са получени оценки за грешката при апроксимиране на общи неподвижни точки
на няколко изображения в метрични пространства. Предполагам, че тези изследвания ще поставят началото на едно ново направление в теорията на неподвижните точки.

След проведеното обсъждане на дисертационния труд бе подложено на гласуване следното предложение за решение:

1. Kатедреният съвет прие представеният от Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”, дисертационен труд на тема „Теореми за съществуване и апроксимиране на неподвижни точки в K-метрични пространства” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление; 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ.

2. Kатедреният съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”:

Външни за Пловдивския университет членове:

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 2. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;;
 3. Доц. д-р. Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет - Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

4. Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

5. Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Резервни членове:

6. (резервен външен член) Проф. д.м.н. Рони Нисим Леви – от ФМИ при СУ „Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

7. (резервен вътрешен член) Доц. д-р Неделчо Велев Милев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

3. Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“ пред научно жури да бъде от 11:00 часа на 17.04.2015 г в Заседателната зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски”.

Направеното предложение бе прието единодушно. 

 

По точка 2.  

След проведено обсъждане бе подложено на гласуване следното предложение за решение: 

1. Kатедреният съвет предлага на ФС на ФМИ да открие процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд „Апроксимиране на неподвижни точки и приложения за численно решаване на нелинейни уравнения”, представен от проф. д-р Петко Димитров Пройнов за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление; 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ.

2. Kатедреният съвет предлага предварителното обсъждане на дисертационния труд на проф. д-р Петко Димитров Пройнов за придобиване на научната степен „доктор на науките“  да се проведе на 09.01.2015 г. от 12:00 часа на разширен катедрен съвет на катедра „Математически анализ“ в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“.

3. В състава на предстоящия катедрен съвет на 09.01.2015 г. да бъдат включени следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Математически анализ;
 2. Проф. д.м.н. Георги Добромиров Димов – от ФМИ при СУ „Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
 3. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;
 4. 4.               Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност  Математически анализ; 
 5. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 6. Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;
 7. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 8. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
 9. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 10. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 11. Доц. д-р Галина Христова Векова-Сарафова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 12. Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика;  научна специалност Математически анализ.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 3.  

След проведено обсъждане бе подложено на гласуване следното предложение за решение:

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, научна специалност: Математически анализ към катедра „Математически анализ“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 4.  

4.1. Предложение за хоноровани преподаватели.

След проведено обсъждане бе подложено на гласуване следното предложение за решение:

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет за хонорувани преподаватели:

1. Д-р Слав Иванов Чолаков ;

2. Докторант Иванка Андреева Чолакова.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

4.2. Предложение да не се прекратява трудовия договор на доц. д-р Недялка Георгиева Казакова - Косатева

След проведено обсъждане бе подложено на гласуване следното предложение за решение:

 

КС на катедра „Математически анализ” предлага на Факултетния съвет на ФМИ да утвържди предложението предложението да не се прекратява трудовия договор на доц. д-р Недялка Георгиева Казакова - Косатева за една календарна година, считано от 17.04.2015 г. на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

Рък. катедра „Математически анализ”:   Протоколчик:
/доц. д-р А. Захариев/   /доц. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ