Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2015 ПРОТОКОЛ № 2 / 06.02.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 2 / 06.02.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 2 / 06.02.2015 г.


        Днес 06.02.2015 г. /петък/ от 13 часа в 435 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н Степан Костадинов, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, ас. д-р Милена Петкова.

Отсъстваха: проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Теменужка Пенева. 

Дневен ред: 

 1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор”.
 2. Анализ на учебната дейност.
 3. Докторанти.
 4. Разни. 

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 1.

1.         Проф. д-р А. Захариев
прочете молба Изх. № 947/06.02.2015 г., от докторант Лозанка Спиридонова Тренкова редовен докторант към катедра „Математически анализ” относно откриване процедура за предварително обсъждане на дисертационния и труд. Молбата е подкрепена от научния ръководител доц. д-р Атанаска Георгиева с доклад № 948/06.02.2015 г.,  в който дадена положителна оценка за готовността за защита и се предлага да се открие процедура за предварително обсъждане на дисертационния и труд.

След обсъждане катедреният съвет прие единодушно следните решения:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 33 ал. (1) от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския университет „Пайсии Хилендарски” предлага на ФС на ФМИ да открие процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Лозанка Спиридонова Тренкова - редовен докторант към катедра „Математически анализ” на тема „Абстрактни уравнения от Волтеров тип и приложения”, за придобиване на ОНС „Доктор” по предложение на научния ръководител, който даде положителна оценка за готовността за защита.

 2. Катедреният съвет предлага предварителното обсъждане на дисертационния труд на докторант Лозанка Спиридонова Тренкова за придобиване на ОНС „Доктор” да се проведе на 20.02.2015 от 13:00 часа на разширен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Пайсии Хилендарски” , бул. България № 236.

 3. В състава на предстоящия разширен катедрен съвет на 20.02.2015г. да бъдат включени еднократно следните лица, заемащи академичните длъжности „професор” и „доцент”:

 

 1. Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;

 2. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

 3. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;

 4. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

 5. Доц. д-р Светослав Иванов Ненов - от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;

 6. Доц. д-р Галина Христова Векова-Сарафова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;

 7. Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност Математически анализ;

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2.

Проф. д-р А. Захариев  предложи с оглед отпадането на часовете поради промяна в учебния план на 1 курс биоинформатика  (МАТ2) за допълване на норматива на доц. д-р Недялка Казакова тя да води през триместър В упражнения по Анализ 1 на 1 курс Информатика, 2 групи с общ хорариум 80 часа упражнения. Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 3.

Бе предложено писмено от на проф. Пройнов да се  направи промяна в темата на дисертационния труд на докторантката Мария Василева. След обсъждане КС гласува  следното предложение: 

Катедреният съвет  предлага на ФС съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ да утвърди следната промяна на темата на дисертационния труд на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра "Математически анализ":

от "Сходимост на итерационни методи за едновременна апроксимация на нули на полиноми"

на "Ускорена сходимост на фамилии от итерационни методи за едновременна апроксимация на нули на полиноми".

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 4.

Проф. д-р А. Захариев предложи катедреният съвет на катедра „Математически анализ”. Катедреният съвет да гласува следното предложение за утвърждаване от Факултетния съвет на ФМИ:

На основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ за срок от 1 (една) година да не се прекратяват трудовите договори на следните преподаватели:

1. Проф. д-р Петко Димитров Пройнов - считано от 21.07.2015 г.

2. Доц. д-р Неделчо Велев Милев - считано от 11.11.2015 г.

3. Проф. д-р Андрей Иванов Захариев - считано от 06.12.2015 г.

Направеното предложение бе прието единодушно.Ръководител катедра „Математически анализ”:………………...................

                                                                       /проф. д-р Андрей Захариев/

 

Протоколчик:……………………………………

                      /доц. д-р Атанаска Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ