Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2014 ПРОТОКОЛ № 11 / 05.12.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 11 / 05.12.2014 г.

ПРОТОКОЛ №11 / 05.12.2014 г.

 

  Днес 05.12.2014 г. /петък/ от 13 ч. в с.з. 441 на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

  Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, ас. д-р Милена Петкова, ас. д-р Слав Чолаков, ас. Иванка Николова.

 Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева

 

Дневен ред: 

1.Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор".

2. Разни.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 1.

След проведено обсъждане бе подложено на гласуванe следното предложение за решение:

1. Катедреният съвет, съгласно чл. 33 ал. (1) от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ oткрива  процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Иванка Андреева Николова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“) на тема: „Теореми за съществуване и апроксимиране на неподвижни точки в K-метрични пространства“, по предложение на научния ръководител, който даде положителна оценка за готовността за защита.

2. Предварителното обсъждане да се проведе на катедрен съвет на 12.12.2014 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски”.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 2.   

 

2.1. Предложение за научно жури. 

След проведено обсъждане бе подложено на гласуванe следното предложение за решение:

КС на катедра „Математически анализ“ предлагам ФС на ФМИ да утвърди следния състав на научно жури за провеждане на конкурсен изпит за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по обявения в ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ:

Външни за Пловдивския университет членове: 

1)               Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

2)               Доц. д-р Андрей Стефанов Андреев – от Институт по математика и информатика при БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Вътрешни за Пловдивския университет членове:

3)               Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

4)               Проф. д-р Антон Илиев Иванов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

5)               Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев - от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Резервни членове:

6)               (резервен външен член) Доц. д-р Валентина Спасова Пройчева - от Технически университет – София – Филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Диференциални уравнения;

7)               (резервен вътрешен член) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

2.2. Предложение за комисия по допускане

След проведено обсъждане бе подложено на гласуванe следното предложение за решение:

Във връзка с обявения в ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г. конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ. Катедреният съвет предлага следния състав на комисия по допускане:

  1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев - заместник-декан на ФМИ;
  2. Проф. д-р Андрей Иванов Захариев - ръководител катедра „Математически анализ”;
  3. Доц. д-р Стефка Георгиева Казакова -  ръководител катедра „Теоретична физика”.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

2.3.  Приемане на конспект за конкурсен изпит за главен асистент

След проведено обсъждане бе подложено на гласуване следното предложение за решение:

Катедреният съвет прие конспект за провеждане на конкурсен изпит за главен асистент във връзка с обявения в ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г.  конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по обявения в ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

Рък. катедра „Математически анализ”:   Протоколчик:
/доц. д-р А. Захариев/   /доц. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ