Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2014 ПРОТОКОЛ № 10 / 24.10.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 10 / 24.10.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 10 / 24.10.2014 г.

 

Днес 24.10.2014 г. /сряда/ от 13 ч. в с.з. 441 на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова

 Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева

 

Дневен ред: 

1. Уточняване разпределението на часовете за учебната 2014/2015 година.

2. Докторанти

3. Разни.

 

По точка 1. Бе извършено окончателно разпределение на часовете за учебната 2014/2015 година. 

По точка 2.  Доц. А. Захариев: Предлагам катедреният съвет да гласува следното решение:

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет на ФМИ на основание чл.6 (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра „Математически анализ“ следните места за обучение на докторанти за 2016 г.:

  1. По област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма „Диференциални уравнения”, форма на обучение редовна - 1 място;
  2. По област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма „Математически анализ”, форма на обучение редовна - 2 места

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 3. Нямаше текущи проблеми за обсъждане 

 

Рък. катедра „Математически анализ”:   Протоколчик:
/доц. д-р А. Захариев/   /доц. д-р А. Георгиева/


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ