Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2015 ПРОТОКОЛ № 1 / 09.01.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 1 / 09.01.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 1 / 09.01.2015 г.

 

        Днес 09.01.2015 г. /петък/ от 13 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе разширен катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

       Съгласно заповед № Р33-5743/16.12.2014 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски" катедреният съвет е разширен във връзка с предварителното обсъждане на дисертационен труд за НС "Доктор на науките" на проф. д-р Петрко Димитров Пройнов, еднократно с право на глас със следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Математически анализ;
 2. Проф. д.м.н. Георги Добромиров Димов – от ФМИ при СУ „Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
 3. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;
 4. 4.    Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност  Математически анализ; 
 5. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 6. Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;
 7. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 8. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
 9. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 10. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 11. Доц. д-р Галина Христова Векова-Сарафова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 12. Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика;  научна специалност Математически анализ.

Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.т.н Васил Ангелов, проф. д.м.н. Георги Димов, проф. д.м.н. Христо Семерджиев, проф. д.м.н. Нако Начев, проф. д.м.н Степан Костадинов, проф. д-р Михаил Константинов, проф. д-р Ангел Дишлиев, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Димитър Мекеров,  проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, ас. д-р Милена Петкова, ас. д-р Слав Чолаков, ас. Иванка Николова.

Отсъстваха: няма.

Дневен ред: 

 1. Предварително обсъждане обсъждане на дисертационен труд за научната степен "Доктор на науките".
 2. Обсъждане проект за дисертационен труд съгласно чл. 15, ал. 4 от ПРАСПУ.
 3. Предложение за обявяване на конкурс за академична длъжност.
 4. Разни.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 1.

Проф. д-р А. Захариев даде думата на проф. д-р Петко Димитров Пройнов  да представи своя проект за дисертационен труд на тема „Апроксимиране на неподвижни точки и приложения за числено решаване на нелинейни уравнения“.

Проф. д-р Петко Пройнов направи презентация на научните приноси в дисертационния труд.

 

Изказвания:  

Проф. д-р М. Константинов отбеляза, че познава работата на проф. Пройнов и според него това е една доста впечатляваща разработка, която заслужава да бъде веднага публикувана като монография.

Проф. д.т.н. В. Ангелов изрази мнение, че е изключително впечатлен от работата на проф. Пройнов. Той отбеляза също, че е рецензирал две негови статии и смята, че проф. Пройнов е утвърден математик. Проф. Ангелов подкрепи мнението на проф. Константинов, че дисертационният труд трябва да бъде публикуван като монография.

Проф. д-р Н. Кюркчиев сподели, че е впечатлен от апарата за изследване на итерационно свиващи изображения в метрични и в конусно метрични пространства. Той отбеляза, че са обобщени резултати на световни математици и на корифея в тази теория – Смейл. В дисертационния труд се предлага една моторика за прецизно изследване на областта на сходимост на итерационни методи и дори на фамилия от итерационни методи. Според проф. Кюркчиев са изпълнени всички изисквания на закона и ще подкрепи решението дисертационния труд да бъде допуснат за защита пред научно жури.

Проф. д-р А. Захариев отбеляза, че статиите, включени в дисертационния труд са цитирани над 220 пъти при изискване за 20 цитирания. Проф. Захариев подкрепя положително становище дисертационният труд да бъде насочен за защита пред научно жури.

Проф. д.м.н. Н. Начев изрази мнение, че докладваният проект за дисертационен труд е една обхватна експозиция, също така статиите по дисертационния труд имат доста висок импакт фактор - 10,015 (от 11 статии, 9 са с импакт фактор) и отбеляза, че не е отбелязано къде са докладвани резултатите. Според проф. Начев в теорията на апроксимацията на итерационни процеси проф. Пройнов е показал впечатляващи и високи резултати и напълно заслужава да бъде допуснат до защита.

След обсъждане на проекта за дисертационен труд разширеният катедрен съвет прие единодушно следните решения:

 1. Разширеният катедрен съвет прие представеният от проф. д-р Петко Димитров Пройнов дисертационен труд на тема “ Апроксимиране на неподвижни точки и приложения за числено решаване на нелинейни уравнения“ да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор на науките“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.
 2. Разширеният катедрен съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на проф. д-р Петко Димитров Пройнов:

Външни за Пловдивския университет членове: 

1)  Акад. проф. д.м.н. Благовест Христов Сендов – от Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

2)  Проф. д.м.н. Рони Нисим Леви – от ФМИ при СУ „Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

3)  Проф. д.м.н. Румен Петров Малеев – от ФМИ при СУ „Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

4)  Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

5)  Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;

6)  Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

7)  Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Резервни членове:

8)  (резервен външен член) Проф. д.м.н. Георги Добромиров Димов – от ФМИ при СУ „Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;

9)  (резервен вътрешен член) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

 

 1. 3.   Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на проф. д-р Петко Димитров Пройнов пред научно жури да бъде на 17.04.2015 г.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2.

Проф. д-р А. Захариев даде думата на гл. ас. Любомир Петров Георгиев да представи своя проект за дисертационен труд на тема  “Някои приложения на неподвижни точки в метрични и равномерни пространства” за зачисляване към катедра „Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" като докторант на самостоятелна подготовка.

Гл. ас. Любомир Петров Георгиев направи презентация на научните приноси в дисертационния труд.

Изказвания:  

Проф. д-р А. Захариев отбеляза, че познава и непоказаната в презентацията част от проекта за дисертационен труд. Представените резултати представляват интерес и в този аспект подкрепя работата на гл. ас. Любомир Петров Георгиев.

Проф. д-р М. Константинов изрази мнение, че работата е в нормален обем и с добри резултати за зачисляване в докторантура. Той отбеляза също, че би било добре да се премине в работа на текстообработващата програма LaTex.

След обсъждане на проекта за дисертационен труд катедреният съвет прие единодушно следните решения:

1. Катедреният съвет одобрява представения от  от Любомир Петров Георгиев,

главен асистент в катедра Математика на МГУ “Св. Иван Рилски”, материал и го оценява като  достатъчен за зачисляването му като докторант на самостоятелна подготовка към катедра Математически анализ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ.

2. Прие за тема на дисертационния труд на гл. ас. Любомир Петров Георгиев: “Някои приложения на неподвижни точки в метрични и равномерни пространства”.

3. Избра за научни ръководители на гл. ас. Любомир Петров Георгиев: външен научен ръководител проф. д.т.н. Васил Ангелов, вътрешен научен ръководител  проф. д-р Андрей Захариев.

4. Прие индивидуалният учебен план на гл. ас. Любомир Петров Георгиев за работата през трите години от подготовката му, като като докторант на самостоятелна подготовка към катедра Математически анализ .

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 3.

Проф. д-р А. Захариев предложи катедреният съвет, да приеме съгласно чл. 58 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ следното решение:  

Катедреният съвет съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, научна специалност: Математически анализ към катедра „Математически анализ“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 4.

Проф. д-р А. Захариев уведоми членовете на катедрата, че доц. д-р А. Георгиева ще изпрати файловете за отчитане на научната дейност на всички щатни преподаватели в катедрата. Файловете трябва да бъдат върнати актуализирани в указаните срокове.


09.01.2015 г.
гр. Пловдив

 

Ръководител катедра „Математически анализ”:………………...................

                                                                       /проф. д-р Андрей Захариев/

 

Протоколчик:……………………………………

                      /доц. д-р Атанаска Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ