Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 28 / 22.01.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 28 / 22.01.2015 г.

Протокол № 28-2014/2015

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 22.01.2015 г.

Днес, 22.01.2015 г. (четвъртък) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Иван Шотлеков – в болнични.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Венета Веселинова Табакова-Комсалова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
  2. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на Венета Веселинова Табакова-Комсалова:  „Формиране на алгоритмично мислене у учениците в началното училище и прогимназията чрез обучението по информатика и информационни технологии”.
  3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да не се прекратява трудовия договор на проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, считано от 08.03.2015 г. на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 

22.01.2015 г.                                                                        Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                            /доц. д-р С. Анева/

                                                                                                 Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                          /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ