Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2015 Протокол № 85/12.01.2015    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 85/12.01.2015

ПРОТОКОЛ № 85/12.01.2015

от разширен катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи:

-  външни лица, заемащи академични длъжности “професор” и “доцент” с право на глас:

 1. 1.      Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – ФМИ на ПУ 
 2. 2.      Доц. д-р Неделчо Велев Милев – ФМИ на ПУ 
 3. 3.      Доц. д-р Ирена Милкова Иванова – Аграрен университет, Пловдив 

- членове на катедрата:

доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова , ас. Атанас Иванов,  Радослава Терзиева

Отсъстващи: гл. ас. Иван Русинов (провежда занятия)

 

 

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Атанас Вълев Иванов на тема „Статистическо моделиране на качеството на въздуха
 2. Предложение за научно жури
 3. Разни

 

ОБСЪЖДАНИЯ И РЕШЕНИЯ

 

По точка 1:

Ръководителят на катедрата представи външните членове на разширения КС.

В рамките на 25 минути докторанта презентира най-важните части от дисертационния труд.

Ръководителят на КС даде думата на присъстващите за изказвания, мнения, препоръки, забележки и въпроси.

Ръководителят на КС даде думата на докт. Иванов да отговори на зададените въпроси. 

Доц. Бояджиев предложи прекратяване на разискванията, което бе прието единодушно.

 

 

С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ЕДИНОДУШНО СЕ ПРИЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 

 1. Предложеният от докторанта Атанас Вълев Иванов дисертационен труд на тема „Статистическо моделиране на качеството на въздуха“, след като се отразят направените бележки, е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност (докторска програма) Математическо моделиране и приложение на математиката. 

 

По точка 2:

 1. КС предлага за потенциални членове за научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Атанас Вълев Иванов: 
 1. Проф. дмн Леда Димитрова Минкова - от ФМИ на СУ „Климент Охридски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Теория на вероятностите и математическа статистика;
 2. Проф. д-р Михаил Димов Тодоров – от Технически университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 3. Доц. д-р Милена Ганчева Димова – от Институт по математика и информатика, БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 4. Проф. дмн Христо Илиев Семерджиев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 5. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 6. 6.       (резервен член, външен) Доц. д-р Ирена Милкова Иванова – Аграрен университет, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 7. 7.       (резервен член, вътрешен) Доц. д-р Веска Пенчева Нончева – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

 

КС предлага на ФС да приеме 20 март 2015 г. (петък) за потенциална дата за защита на дисертационния труд на докторанта Атанас Вълев Иванов.

Докторантът Атанас Вълев Иванов е съгласен със състава на НЖ.

 

По точка 3: -

 

 

 

12.01.2015 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                                  Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ