Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2015 Протокол № 84/06.01.2015    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 84/06.01.2015

ПРОТОКОЛ № 84/06.01.2015
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. Иван Русинов, ас. Атанас Иванов, док-т Ива Пъхлева, док-т Красимира Маркова
Отсъстващи: няма 

Дневен ред:

  1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор".
  2. Разни

Решения:

По точка 1:

1.1 Доц. д-р Дойчин Бояджиев предлага на Ректора на ПУ еднократно разширяване на КС като в него се включат:
Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – понастоящем пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски” Пловдив, области на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика
Доц. д-р Неделчо Велев Милев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения
Доц. д-р Ирена Милкова Иванова – от Аграрен университет, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката

1.2 Научните ръководители проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева и доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев дадоха положителна оценка съгласно чл. 33 (1) от ПРАСПУ и предложиха на КС да се открие процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Атанас Вълев Иванов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ при ФМИ по докторантска програма по област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката,на тема „Статистическо моделиране на качеството на въздуха“ на 12 януари 2015 г. (понеделник) от 12:15 часа в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ №236) на ПУ „Паисий Хилендарски“. КС гласува единодушно откриването на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Атанас Вълев Иванов.

По точка 2: -

     
06.01.2015 г.   Научен секретар: ……………………........................
    /гл. ас. д-р Д. Войникова/
     
    Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
    /доц. д-р Д. Бояджиев/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ