Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2014 Протокол N 3 14/15    English
Факултет по математика и информатика - Протокол N 3 14/15

П Р О Т О К О Л   № 3 -  14/15

 

   Днес 16.12..2014г. (вторник) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев, , гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл. ас  д-р Александър Пенев, ас. д-р  Владимир Вълканов, гл. ас. д-р Емил Дойчев.

Отсъстваха: доц. д-р Димчо Димов

Катедреният съвет е разширен съгласно заповед на Ректора Р33-5484/05.12.2014г.,според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Христо Илиянов Лесев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи" при ФМИ, на тема „ „Модулни разширяеми системи за глобално осветяване ", към състава на катедра „Компютърни системи" се включват еднократно и с право на глас следните външни хабилитирани лица:

Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ , ПУ

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика  (Математическо моделиране и приложение на математиката)

 

Доц. д-р Христо Димитров Крушков –  от ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика)

 

Доц. д-р Ангел Атанасов Голев –  от ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика)

 

Дневен ред:

 1.     Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на  Христо Илиянов Лесев,  редовен докторант към катедрата.

2.     Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред:

Проф. д-р С. Стоянов даде думата на докторант. Христо Илиянов Лесев –  редовен докторант към катедрата да представи своя проект за дисертационен труд на тема „Модулни разширяеми системи за глобално осветяване“.

Докторант Христо Лесев направи презентация на дисертационния си труд.

Изказвания: Проф. д-р С. Стоянов съобщи , че е постъпил предварителен отзив от Проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов (ИИКТ, БАН) за дисертационния труд на докторант Христо Лесев.

Според Проф. д-р Т. Стоилов в получените резултати има приноси и поради това препоръчва на катедрата да придвижи процедурата за защита на дисертационния труд на докторант. Христо Лесев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Проф. д-р С. Стоянов предложи да се прецизират приносите от работата и да се дефинират по-ясно някои от основните понятия. Изрази мнение за насочване на работата към процедурата за защита на дисертационния труд на докторант. Христо Лесев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Гл. ас. д-р А. Пенев изрази доброто си мнение за работата на докторант Христо Лесев, който е бил негов дипломант. Отбеляза, че трябва да се отстранят в работата забележките направени от проф. Т. Стоилов и проф. С. Стоянов и също предложи  работата да се насочи към процедура за защита.

Проф. д-р С. Гочева отбеляза, че е изключително доволна от работата на докторант Христо Лесев  и също така е доволна от получените резултати. Смята, че работата е дисертабилна и предлага на катедрения съвет да я насочи към процедура за защита.

Проф. д-р Х. Крушков предложи на катедрата да насочи работата на докторант Христо Лесев към процедура за защита след като се отстранят забележките направени от проф. Т. Стоилов и проф. Стоянов.

Доц. д-р И. Ганчев направи някои забележки относно форматирането на фигурите и предложи да се направят публикации в чужбина. Изрази мнение работата на докторант Христо Лесев да се насочи към процедура за защита.

 

След обсъждане на проекта за дисертационен труд разширеният катедрен съвет прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:

  1. Разширеният катедрен съвет прие представеният от докторант Христо Илиянов Лесев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, дисертационен труд на тема „Модулни разширяеми системи за глобално осветяване“.да бъде официално предложен за защита пред научно жури за присъждане на научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки ( Информатика).

  2.Разширеният катедрен съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защита на дисертационния труд на докторант Христо Илиянов Лесев редовен докторант към катедра „Компютърни системи“:

 

 Вътрешни за ПУ „П. Хилендарски“членове:

 

  • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ, ПУ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

  • Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ, ПУ

Област на висше образование: Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, (Математическо моделиране и приложение на математиката)

 

Външни за ПУ „Паисий Хилендарски“ членове:

 

  • Проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

  • Проф. д-р Силвия Христова Илиева – ФМИ, СУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии)

  • Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

Резервни членове:

  • Доц. д-р Иван Ганчев Иванов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

  • Проф. д-р инж. Нанко Христов Бозуков -  ръководител катедра „Информатика и статистика“, Университет по Хранителни Технологии, град Пловдив;

Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика,  (Информационна техника и технологии)

3. Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Христо Илиянов Лесев редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ пред научно жури да бъде на 17.03.2015г.

 

Подпис на ръководител катедра:

               /Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

                         /гл.ас.д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

16.12.2014г.

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ