Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2014 Протокол N 2 14/15    English
Факултет по математика и информатика - Протокол N 2 14/15

П Р О Т О К О Л   № 2 -  14/15

 

   Днес 19.11.2014г. (четвъртък) от 10.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, , гл. ас  д-р Александър Пенев,

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев, гл.ас. д-р Георги Чолаков - командировка ,ас. д-р  Владимир Вълканов- командировка, гл. ас. д-р Емил Дойчев - командировка.

Дневен ред:

 1.     Избираеми.

2.     Докторанти.

3.     Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Бяха предложени и гласувани единодушно следните избираеми дисциплини:

 1. "Анализ и оптимизация на софтуерни приложения”

(доц. д-р Димчо Димов, гл.ас.д-р Александър Пенев, док-т Васил Василев, за всички, стара дисциплина – налична анотация)

 1. "Системен анализ”

(доц. д-р Димчо Димов, за всички, стара дисциплина – налична анотация)

2. „Мобилни приложения“

(проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров, за всички, нова дисциплина – прилагам анотация)

3. „Съвременни комуникации“

(доц. д-р Иван Ганчев, за всички, нова дисциплина – анотацията ще бъде предадена

 допълнително)

4. „Когнитивна роботика“

(проф. Ханс-Дитер Буркхард, проф. д-р Станимир Стоянов, за всички, нова  дисциплина – анотацията ще бъде предадена  допълнително)

 

 

По точка 2 от дневния ред:

 1. Във връзка с организацията и провеждането на конкурсен изпит за редовен докторант за учебната 2014/15 год., на основание на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПРАСПУ катедреният съвет предлага на Факултетния съвет:
 •  
  • Изпитът да се проведе на 09.01.2014 год., кабинет 542, ФМИ от 9.00 ч.

 

 •  
  • Комисия за провеждане на конкурсния изпита:
 •  
  •  
   • проф. д-р Антон Илиев – председател;
   • проф. д-р Станимир Стоянов;
   • доц. д-р Иван Ганчев.

2. Във връзка с постъпили в катедрата молба от докторант Христо Лесев и мнение на научния му ръководител проф. д-р. Снежана Гочева за готовност на дисертационния му труд за предварително обсъждане, проф. д-р С. Стоянов направи следните предложения, които бяха гласувани от КС единодушно:

 • Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Христо Илиянов Лесев (редовен докторант към катедра „Компютърни системи“) на тема: „Модулни разширяеми системи за глобално осветяване“ по предложение на научния ръководител, който даде положителна оценка за готовността за защита. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 16.12.2014г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 • В  състава на предстоящия катедрен съвет на 16.12.2014г. да бъдат включени следните хабилитирани лица:

 

Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ , ПУ

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика  (Математическо моделиране и приложение на математиката)

 

Доц. д-р Христо Димитров Крушков –  от ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика)

 

Доц. д-р Ангел Атанасов Голев –  от ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика)

 

 По т.3 от дневния ред :

Във връзка с провеждане на конкурса за „доцент“ в катедрата, обявен в ДВ, бр. 93/11.11.2014 г., КС предлага на ФС следния състав на научното жури:

 

Вътрешни за ПУ:

1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика  Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 2. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 3.   Доц. д-р Христо Димитров Крушков – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика)

4.     Доц. д-р Иван ГанчевИванов  – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика)

 Външни за ПУ:

 5. Проф. д-р Силвия Христова Илиева – ФМИ, СУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика – Софтуерни технологии)

 6. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – ИМИ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки ( Информатика – Софтуерни технологии)

 7. Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки  ( Информатика) 

 

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Николай Величков Павлов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Разпределени системи)

2. Проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 

След обсъждане предложеното жури беше прието единодушно

 

Подпис на ръководител катедра:

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

 

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

19.11.2014г.

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ