Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2014 Протокол N 1 14/15    English
Факултет по математика и информатика - Протокол N 1 14/15

П Р О Т О К О Л   № 1 -  14/15

 

   Днес 09.10.2014г. (четвъртък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл. ас  д-р Александър Пенев, ас. д-р  Владимир Вълканов, гл. ас. д-р Емил Дойчев.

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев

Дневен ред:

 1.     Натоварване на преподавателите за първия триместър.

2.     Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Беше обсъдена натовареността на преподавателите и разпределението на часовете за първия триместър на учебната 2014-2015г.

Във връзка с натовареността на преподавателите в първия триместър, катедреният съвет  гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет за хоноруван преподавател:

  1. докторант Магдалена Асенова Веселинова – 180 часа

По точка 2 от дневния ред:

  1. Проф. Станимир Стоянов предложи да се гласува предложение към Факултетния съвет за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Софтуерни технологии) към катедра „Компютърни системи“- 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

След обсъждане катедреният съвет гласува следното РЕШЕНИЕ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика (Информационни технологии в математиката и обучение) и компютърни науки; научна специалност Информатика (Софтуерни технологии) към катедра „Компютърни системи“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

  2. Във връзка със стартирала практика на деканското ръководство да присъства на катедрени съвети, заместник декана Проф. К. Гъров присъства на катедрения съвет и взе отношение по следните въпроси:

 1. Големия брой студенти в специалностите с компютърни науки.

 Помоли всички въпроси относно зали и организация да се поставят навреме с цел проблемите да бъдат решавани своевременно, да се спазва дисциплина относно учебните разписания и воденето на часовете и изрази мнение за повишаване качеството на обучение.

 2. Неизпълнението на индивидуалния план на Доц. Димчо Димов.

Проф. Стоянов (ръководител на катедрата) каза, че в катедрата има достатъчно задължителни часове в дисциплините „Компютърна графика“ и „Методи на транслация“ за изпълнението на два норматива от по 360 часа. Така че изпълнението на индивидуалния план на Доц. Димов зависи само от него.

 

Подпис на ръководител катедра:

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

 

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

10.10.2014г.

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ