Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2014 година Протокол № 38 / 17.12.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 38 / 17.12.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 38 / 17.12.2014 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 17 декември 2014 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д‑р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р  Елена Петрова Сомова, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов,  гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; док-т Мария Тонкова Василева, док-т Ива Георгиева Пъхлева; Тодор Георгиев Чаушев – рък. звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев - служебна командировка, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – майчинство,  доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова; студентите – Васил Костадинов Костадинов и Орлин Атанасов Янакиев.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33;

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за НС "Доктор на науките".
 4. Обявяване на конкурс за академичната длъжност "главен асистент".
 5. Хонорувани.
 6. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:
1. ФС утвърди следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър”, записването за които ще се осъществява както за ОКС „Бакалавър”:
А) По направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., за магистърска програма „Обучение по математика в училище” (1 г.):

 • Нестандартни методи в задачите по елементарна математика, доц. д-р Пенка Рангелова;
 • Построителни задачи, доц. д-р Румяна Маврова;
 • Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев.

Б)  по направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:
Избираема №1, провежда се от 10.01. до 18.01.2015 г. 

 • Архитектури и системи, ориентирани към услуги, проф. д-р Станимир Стоянов;
 • Предсказващи статистически техники и софтуер, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева;
 • Визуализация на данни, доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Методи за управление на логистични системи, проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;

Избираема №2, провежда се от 24.01. до 01.02.2015 г. 

 • Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. д.м.н. Снежана Христова; 
 • Анализ на икономически модели, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Семантичен уеб, проф. д-р Станимир Стоянов;
 • Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков.

Избираема №3

 • Практически финансов мениджмънт, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Актуални проблеми на софтуерните технологии, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева;
 • Модели и средства за избор на инвестиционни решения, доц. д-р Анна Малинова;
 • Интелигентни агенти, проф. д-р Станимир Стоянов.

2. ФС прие следното предложение на ДС: за да се стартира провеждане на всяка избираема дисциплина за ОКС „Магистър“, минималният брой записани студенти е 12.
3.  ФС прие отчета за третата година от подготовката на Боряна Любомирова Игнатова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научните ръководители: проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев и проф. д-р Антон Илиев Илиев.
4. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Добър (4.00) Боряна Любомирова Игнатова за работата си през третата година от подготовката.
5. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Боряна Любомирова Игнатова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.12.2014 година.
6. ФС утвърди следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2014/2015 година:
Председател : Гл. ас. д-р Витана Василева Костадинова.
Членове:           1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;
2. Гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.          
7. ФС прие: изпитът по английски език за кандидат-докторантите да се проведе на 14 януари 2015 г. от 9:30 ч. в 10-та аудитория, Ректорат.  
8. ФС прие и предлага да бъдат утвърдени от АС на ПУ на следните предложения от катедрите за прием на докторанти през учебната 2015/2016 година: (виж Приложение 1).
9. ФС прие следното предложение от КС на катедра „Математически анализ“: въз основа на чл. 43 (1) и решение на КС да се открие процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд „Апроксимиране на неподвижни точки и приложения за числено решаване на нелинейни уравнения“, представен от проф. д-р Петко Димитров Пройнов за придобиване на научна степен „доктор на науките” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).
10. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
11. ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски“ да назначи, съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ, магистър Атанас Вълев Иванов  на академичната длъжност „асистент“ за срок от 2 (две) години в област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката, към катедра „Приложна математика и моделиране“ на Факултета по математика и информатика, считано от 05.01.2015 г. 
12. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 година:

 • Радка Паскова Колева (магистър) – с хорариум 120 часа за во­де­не на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити през А триместър по „Алгебра“ за спец. „Математика и информатика“, II курс, и по „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за спец. „Бизнес информационни технологии“, I курс; 
 • Стефан Илиев Божков  (магистър) с хорариум 120 часа за во­де­не на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити през А триместър по „Линейна алгебра“ за спец. „Ма­те­ма­тика и информатика“, I курс, и по „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за спец. „Бизнес информационни технологии“, I курс; 
 • Христо Манчев Манев (магистър)с хорариум 120 часа за во­де­не на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити по „Геометричен дизайн“ за спец. „Софтуерни тех­но­ло­гии и дизайн“, II курс, през Б триместър; по „Теория на графите в мениджмънта“ за спец. „Бизнес математика“, III курс, през В триместър и по „Ди­ферен­циална гео­метрия“ за спец. „Математика“ и „Приложна математика“ през В триместър; 
 • Веселина Руменова Тавкова (студент 3 курс, Инф., фак.№1201261001) –  с хорариум 40 часа за во­де­не на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити по „Геометрия” за спец. „Информатика“, II курс, и по „Гео­мет­ричен дизайн“ за спец. „Софтуерни тех­но­ло­гии и дизайн“, II курс, през Б три­мес­тър;
 • Константин Николаев Русев (студент 3 курс, Инф., фак.№1201261007) –  с хорариум 40 часа за во­де­не на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити по „Геометрия“ за спец. „Информатика“, II курс, и по „Гео­мет­ричен дизайн“ за спец. „Софтуерни тех­но­ло­гии и дизайн“, II курс, през Б три­мес­тър;
 • Елисавета Атанасова Пенкова (студент 3 курс, Инф.,  фак.№1201261052) –  с хорариум 40 часа за во­де­не на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити по „Геометрия“ за спец. „Информатика“, II курс, и по „Гео­мет­ричен дизайн“ за спец. „Софтуерни тех­но­ло­гии и дизайн“, II курс, през Б три­мес­тър;
 • Кристин Спасова Кюркчиева (студент 3 курс, Инф., фак.№1201261011) –  с хорариум 40 часа за во­де­не на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити по „Геометрия“ за спец. „Информатика“, II курс, и по „Гео­мет­ричен дизайн“ за спец. „Софтуерни тех­но­ло­гии и дизайн“, II курс, през Б три­мес­тър;
 • Иванка Добромирова Желязкова (студент 3 курс, Инф., фак.№1201261003) –  с хорариум 40 часа за во­де­не на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити по „Геометрия“ за спец. „Информатика“, II курс, и по „Гео­мет­ричен дизайн“ за спец. „Софтуерни тех­но­ло­гии и дизайн“, II курс, през Б три­мес­тър; 
 • Ива Димитрова Цонева (студ., 2 курс СТД) – с хорариум 360 часа, за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Създаване на ГПИ“ на спец. Софтуерни технологии и дизайн, редовно обучение;
 • д-р Слав Иванов Чолаков (магистър) – с хорариум 360 часа за водене на упражнения по „Математически анализ“ на всички специалности, редовно обучение през Зимния триместър;
 • Иванка Андреева Николова (магистър) – с хорариум 360 часа за водене на упражнения по „Диференциални уравнения“ на 2 курс, Инф. и „Математически анализ“ на специалностите, редовно обучение през Зимния триместър.
 • Проф. дпн Васил Борисов Милушев – хорариум 200 часа, за водене на избираема дисциплина (задочно обучение) през Зимния триместър и МОМ на 3 курс МИ (редовно обучение) – (двоен хонорар);
 • Георги Димчев Спасов (докторант)с хорариум 280 часа за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране чрез .Net“ на 2 курс БИТ (редовно и задочно) през Есенния триместър;
 • Десислава Андреева Захариева (магистър) с хорариум 300 часа за водене на упражнения по дисциплините „Разпределени приложения“ и „Застрахователна математика“ на 2 курс БИТ (редовно и задочно) през А и Б триместър;
 • Нина Георгиева Игнатова (магистър)с хорариум 300 часа за водене на упр. по дисциплината "Увод в информационните технологии" с 1 курс СТД и БИТ (задочно и редовно);
 • Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 260 часа  за водене на упр. по дисциплината "Увод в информационните технологии" с 1 курс СТД и БИТ (задочно и редовно) и изпитани студенти;
 • Ламбри Йовков Йовков (магистър) – допълнително хорариум 100 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината„Увод в информационните технологии” на І к. БИТ и СТД, задочно обучение и изпитване на студенти;
 • Панайот Минчев Панайотов (магистър) – с хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината „Основи на графичния дизайн“ с 1 курс СТД (редовно и задочно);
 • Д-р Слав Иванов Чолаков – с хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината „Математически анализ“ на спец. М, ПМ, БМ, МИ (редовно обучение), Практика по специалността, изпитани студенти;
 • Иванка Андреева Николова (магистър) - с хорариум  360 часа за водене на упражнения по дисциплините „Математически анализ“, „Приложна математика 1“ и „Диференциални уравнения“ на спец. И и СТД (редовно обучение), Практика по специалността, изпитани студенти.

13. Проф. Коста Гъров информира членовете на ФС за това, че вече са готови: графикът за  изпитната сесия, задочно обучение и разписанията за Зимен триместър, редовно обучение.
14. ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 93 от 11.11.2014 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Софтуерни технологии):
Външни членове за Пловдивски университет:

 • Проф. д-р Силвия Христова Илиева  –  от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от  ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ, Бургас, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Иван Иванов Ганчев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

Резервни членове:

 • (резервен член) Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ на БАН, София, област на висше образование област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Николай Величков Павлов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

15. ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 93 от 11.11.2014 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ:
Външни членове за Пловдивски университет:

 • Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 • Доц. д-р Андрей Стефанов Андреев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Вътрешни за Пловдивския университет членове:

 • Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
 • Проф. д-р Антон Илиев Иванов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 • Доц. д-р Неделчо Велев Милев - от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Резервни членове:

 • (резервен външен член) Доц. д-р Валентина Спасова Пройчева - от Технически университет – София – Филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Диференциални уравнения;
 • (резервен вътрешен член) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

16. ФС прие следното предложение за съставa на научните журита за предстоящи процедури за развитие на академичния състав на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“: над 50% от членовете на състава от всяко научно жури да притежават поне един техен документ (диплома за ОНС „Доктор“, диплома за НС „Доктор на науките“, свидетелство за „Доцент“, свидетелство за „Професор“), където научната специалност по процедурата по избор да фигурира.
17. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за срок от 1 (една) година, считано от 07.02.2015 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.
18. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Недялка Георгиева Казакова-Косатева за срок от 1 (една) година, считано от 17.04.2015 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.
19. ФС прие следното предложение за разширяване състава на Факултетната комисия по акредитация: като представител на катедра „Софтуерни технологии“ да бъде включена гл. ас. д-р Тодорка Живкова Терзиева в състава на ФКА.
20. ФС прие предложението на ДС: хонорувани и докторанти да представят документи в Деканата след като са подписани от ръководителите на катедри и/или научните ръководители.
21. Проф. Рахнев информира членовете на ФС за предстоящото Коледно парти на ФМИ, което ще се проведе на 19.12.2014 г. (петък) от 19:00 ч. в зала „България“ на Конгресен център, Международен панаир – Пловдив.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ                                                                     

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ