Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 1 от 19.11.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 от 19.11.2014 г.

Протокол № 1 – 2014/2015

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 19.11.2014 г.

 

Днес, 19.11.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Димитър Благоев.

Дневен ред:

  1. Учебна дейност Зимен триместър – редовно и задочно.
  2. Заявки за докторантури за учебната 2015/2016 год.
  3. Докторанти.
  4. Разни.

РЕШЕНИE:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 6. (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра „Компютърни технологии” следните места за обучение на докторанти за 2016 г.:
    • по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика – редовна форма 2 места и задочна форма 2 места;
    • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии – редовна форма 1 място и задочна форма 1 място.
  2. Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Вилислав Иванов Радев (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) на тема: „Приложение на информационни технологии при съставяне на учебно съдържание по Дискретна математика в средното училище”, с научен ръководител проф. д-р Коста Гъров, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 28 януари 2015 г., от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

 

 

19.11.2014 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                              /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                      Ръководител катедра:

                                                                                                                    /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ