Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 27 / 13.11.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 27 / 13.11.2014 г.

Протокол № 27-2014/2015

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 13.11.2014 г.

Днес, 13.11.2014 г. (четвъртък) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова, ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Предложение за обявяване на конкурс за академична длъжност.
 4. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 6 (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра ОМИИТ следните места за обучение на докторанти за 2015/2016 г.:
  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии – редовна форма 2 места и задочна форма 1 място.
  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по математика – задочна форма 1 място.
 2. Катедреният съвет одобри конспект за изпит по специалността за докторантска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ за учебната 2015/2016 г.
 3. Катедреният съвет предлага следния състав на комисия за провеждане на конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“:
 4. Председател: Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
  Членове:         1. Проф. д-р Коста Андреев Гъров
                            2. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
                            3. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева

 5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информационни технологии към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

13.11.2014 г.                                                                        Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                            /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                 Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                          /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ