Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2014 Протокол № 6    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6

ПРОТОКОЛ № 6 / 7.11.2014 г.

Днес, 7.11.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова и гл. ас. Иванов
Отсъстващи: няма

Дневен ред:
- Избираеми дисциплини за зимен триместър на учебна година 2014/15.
- Състав на Комисия за изпит по специалността на новите докторанти за учебна година 2014/15.
- Предлагане на бройки за нови докторанти за учебна година 2015/16.
- азни.

Решения:
1. По т.2 катедреният съвет предлага на ФС, съгласно чл. 10. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, да предложи на Ректора да назначи комисия за допускане на кандидати до изпита за докторанти в конкурс по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа¬тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, в следния състав:
- проф. д-р Антон Илиев;
- проф. дмн Георги Тотков;
- доц. д-р Елена Сомова.

Гласували: 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0.

2. По т.2 катедреният съвет предлага на ФС, съгласно чл. 10. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, да предложи на Ректора да назначи комисия за провеждане на изпита на кандидати за докторанти в конкурс по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа¬тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, в следния състав:
- проф. д-р Антон Илиев;
- проф. дмн Георги Тотков;
- доц. д-р Елена Сомова.

Гласували: 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0.

3. По т.3, катедреният съвет предлага да бъдат обявени 5 места за обучение на докторанти към катедра Компютърна информатика за учебната 2014/15 година, както следва – 3 в редовна и 2 в задочна форма на обучение.

Гласували: 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0.

7.11.2014 г.

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)
Протоколирал:
(гл. ас. С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ