Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 54 / 15.10.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 54 / 15.10.2014

ПРОТОКОЛ № 54 / 15.10.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 15.10.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Обсъждане точките от дневния ред на ФС.
 2.  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред за ФС:

 1. Връчване на диплом за ОНС "доктор" на: гл.ас. Иван Димитров и ас. Слав Чолаков.
 2. Учебни.
  • частична промяна в Учебния план на бакалавърската специалност „Бизнес информационни технологии“ (редовно и задочно обучение);
  • групи и подгрупи;
  • доклад от Декана на ФФ.
  • предложение за комисия, отговаряща за трите бакалавърски специалности по направление 4.5. Математика – М, ПМ и БМ.
 3. Докторанти.
  • съобщение – заявка за докторантури за 2015/2016 г.;
  • научни журита.
 4. Отчет на Факултетната комисия по наука.
 5. Отчет на Факултетната комисия по акредитация.
 6. Обявяване на конкурс за академичната длъжност "доцент".
 7. Хонорувани.
 8. Разни.
  • продължение на трудов договор;
  • индивидуални планове за работа – в срок до 27.10.2014 г. (понеделник) да се предадат в Деканата, подписани от ръководителите на катедри;
  • решение за ИПР за доц. Димов;
  • съобщение за ДТВ.
 9. Избор за заемане на академични длъжности.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение до ФС: в срок до 27.10.2014 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2014/2015 година).

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение до ФС: доц. д-р Димчо Димов да изпълни предвидения в Индивидуалния план за работа хорариум от 360 часа за учебната 2014/2015 година. В случай, че не се изпълни, Деканът на ФМИ ще подпише доклад до Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ за дисциплинарно уволнение.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: следващото заседание на Деканския съвет да е на 05.11.2014 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ