Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 52 / 17.09.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 52 / 17.09.2014

ПРОТОКОЛ № 52 / 17.09.2014 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 17.09.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Манчо Манев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Обсъждане дневния ред на ФС.
 2.  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС:

 1.  Учебни.
  • групи и подгрупи за 2014/2015 година;
  • академичен календар за магистрските програми;
  • промяна на таксите за двугодишните магистърски програми
 2.  Хонорувани.
 3.  Разни.
  • предложение за номиниране на проф. д.п.н. Сава Гроздев за член-кореспондент на БАН в научна област Хуманитарни и обществени науки, научно направление Педагогически науки;
  • откриване на уч. 2014/2015 г. – на 26.09.2014 г. (петък) от 11:00 ч. в Спортната зала на ПУ, а от 12:30 ч. във 2. аула на ФМИ;
  • приемно време за Есенния триместър на 2014/15 година – в срок до 5.10.2014 г.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение до ФС за промяна на таксите в двугодишни магистърски програми, за студенти в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти завършили бакалаври по инженерни и сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ или „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 435 лв.
 • Записани в магистърска програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 години“ или „Приложна математика– 2 години студенти завършили бакалаври или магистри по професионални направления 4.5. „Математика“, 4.6. „Ин­форматика и компютърни науки“, 4.1. „Физически науки“, 1.3. „Педагогика на обучението по...“ (специалност „Физика и математика” и сродни), 5. „Технически науки“ с инженерни и сродни специалности, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 335 лв.

РЕШЕНИЕ 3:  ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следното разпределение за групи и подгрупи на специалностите във ФМИ, за учебната 2014/2015 година:

А) Редовно обучение:
1И – 4 гр., 8 подгр.; 2И – 2 гр., 4 подгр.; 3И – 2 гр., 4 подгр.; 4И – 2 гр., 4 подгр.;
1БИТ – 4 гр., 8 подгр.; 2БИТ – 3 гр., 6 подгр.; 3БИТ – 3 гр., 6 подгр.; 4 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;
1СТД – 4 гр., 8 подгр.; 2СТД – 3 гр., 6 подгр.;
1МИ – 1 гр., 2 подгр.; 2МИ – 1 гр., 1 подгр.; 3МИ – 1 гр., 1 подгр.; 4МИ – 1 гр., 1 подгр.;
1ИТМОМ – ½ гр., 1 подгр.;
1БМ – ½ гр., 1 подгр.; 2БМ – ½ гр., 1 подгр.; 3БМ – ½ гр., 1 подгр.;
1М – ½ гр., ½ подгр.; 2М – ½ гр., 1 подгр.; 4М – ½ гр., 1 подгр.;
1ПМ – ½ гр., ½ подгр.; 3ПМ – ½ гр., 1 подгр.; 4ПМ – ½ гр., ½ подгр.

Б) Задочно обучение:
1И – 2 гр., 4 подгр.; 2И – 1 гр., 2 подгр.; 3И – 2 гр., 3 подгр.; 4И – 1 гр., 2 подгр.;
1БИТ – 2 гр., 4 подгр.; 2БИТ – 2 гр., 4 подгр.; 3БИТ – 2 гр., 4 подгр.; 4 БИТ – 2 гр., 3 подгр.;
1СТД – 2 гр., 4 подгр.; 2СТД – 2 гр., 4 подгр.;

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 30.09.2014 г. да бъдат обявявани от всички преподаватели дати за извънредни изпити; датите ще се обявяват в рубриката „Извънредни изпити 2014-2015“ в новините на сайта на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: в срок до 12:00 ч. на 05.10.2014 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата приемното време за Есенния триместър на всички членове от поверената им катедра.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ