Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика (бакалавър) Учебен план Програмиране    English
Факултет по математика и информатика - Програмиране
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Алгоритми . Бройни системи. Логически функции. Записване на алгоритъм. Алгоритмични езици. Величини и изрази. Оператори. Прости оператори. Оператори за разклонение. Оператори за циклично повторение. Програмни части.
 
Съдържание
 1. Алгоритми. Въведение с примери. Предистория. Понятията „алгоритъм“ и „подалгоритъм“. Алгоритмите в компютърната информатика. Параметри и свойства на компютърните алгоритми.
 2. Бройни системи. Определение. Предистория. Класификация. Недостатъци на непозиционните бройни системи. Общи принципи на позиционните бройни системи. Основна теорема на позиционните бройни системи. Алгоритми за преобразуване на записа от позиционна бройна система с една основа в позиционна бройна система с друга основа. Частни случаи на алгоритмите за преобразуване. Сравняване на позиционни бройни системи.
 3. Логически функции. Логически съждения. Двоични функции: определение, брой, функции на 1 и 2 променливи. Пълни системи от логически функции. Приложение на логическите функции.
 4. Записване на алгоритъм. Използване на естествен език – видове команди. Блок схеми. Алгоритмични езици. Класификация на алгоритмичните езици. Понятие за езиков процесор. Варианти за създаване на езикови процесори.
 5. Алгоритмични езици. Сравняване на структурата на естествените езици и структурата на процедурните езици за програмиране. Основни елементи на процедурен език за програмиране. Варианти за запис на програмата. Основни символи.
 6. Величини и изрази. Понятие за величина. Характеристики на величините. Променливи и константи. Прости и структурирани величини. Именоване и деклариране на величини. Понятие за тип данни. Основни типове данни. Механизми за създаване на потребителски типове от данни. Операции и изрази.
 7. Оператори. Понятие за оператор. Естествен ред на изпълнение на програмата. Прости и структурирани оператори. Видове алгоритми – последователни, разклоняеми и циклични. Основни групи от оператори в алгоритмичните езици.
 8. Прости оператори. Оператор за присвояване. Оператори за вход и изход. Етикет на оператор и оператори за безусловен преход. Съставен оператор.
 9. Оператори за разклонение. Видове разклонения. Условен оператор. Оператор за избор. Условна и избираща операции в някои езици.
 10. Оператори за циклично повторение. Понятие за цикъл, тяло на цикъл, итерация, управление на повторенията. Цикли от тип „аритметична прогресия“ с предварително известен брой на повторенията. Циклично повторение по условие. Безкрайни цикли.
 11. Програмни части. Понятие за програмна част. Разделно компилиране. Обща структура на програмата. Видове програмни части. Формални и фактически параметри. Локални и глобални променливи.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ