Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2014 ПРОТОКОЛ № 82/28.10.2014    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 82/28.10.2014

ПРОТОКОЛ № 82/28.10.2014
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. Иван Русинов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова

Отсъстващи: няма

Дневен ред:

  1. Доразпределение на часовете за триместри Б и В
  2. Заявки за докторантури за учебната 2015/2016 година
  3. Разни

Решения:

По точка 1:
Направено е следното разпределение на часовете към катедрата:

По точка 2:
КС предлага на ФС да утвърди за следващата година:

-  1 редовна докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математическо моделиране и приложения на математиката с научен ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева;

-  1 редовна докторантура по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения с научен ръководител проф. дмн Снежана Христова.

По точка 3:

3.1:     Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

Да не се прекратява трудовия договор на доц. д-р Люба Иванова Попова, считано от 02.01.2015 г. на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на ПУ.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 10, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

3.2:     Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

Да бъде назначен докторант Атанас Вълев Иванов на длъжност „асистент“ към катедрата за срок от две години.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 1.
Направеното предложение бе прието.

3.3:     Приемане на актуализиран конспект за кандидат-докторантски изпит по специалността ПММ.

3.4:     Ръководителят катедра напомни за подаване на бланка със заявка за Избираеми дисциплини за Б триместър със срок 07.11.2014 г.

3.5:     От Ръководителя катедра бе извършено инструктиране за охрана на труда.

3.6:     Катедрата определи комисиите за провеждане на изпитите от А триместър.

 

28.10.2014 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                          /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                          /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ