Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2014 Протокол №28    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №28

ПРОТОКОЛ №28
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 22.10.2014 г. от 12:30 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева.
Отсъстват: гл. ас. д-р Ива Докузова.
Освен това присъстват без право на глас: докторантът Стефан Божков.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Учебни.
  2. Други.

По точка 1.

а) Ръководителят на катедрата прегледа индивидуалните планове за 2014/15 уч. г., представени му от членовете на катедрата. Проф. Манев отбеляза местата, изискващи корекции.

б) Ръководителят на катедрата съобщи, че се събират заявки за докторантури за 2015/16 уч. г. Проф. Манев предложи да бъде обявено едно място за редовна докторантура по докторантска програма „Геометрия и топология“. Предложението беше подкрепено единодушно от членовете на КС.

в) Ръководителят на катедрата предложи за гласуване конспект за докторантски изпит по специалността за докторантска програма „Геометрия и топология“. Предложението за конспект беше прието единодушно от членовете на КС.

г) Ръководителят на катедрата предложи комисия за провеждане на докторантски изпит по специалността за докторантска програма „Геометрия и топология“ – председател проф. д-р Димитър Мекеров, членове: доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова. Предложението беше прието единодушно от членовете на КС.

По точка 2. Ръководителят на катедрата:

а) прочете писмо от Ректора на ПУ до всички катедри във връзка с осигуряване на безопасни условия за извършване на трудова дейност;

б) информира членовете на КС, че при провеждането на държавния изпит по математика на 11.10.2014 г. е установеното несъответствие между тематиката на някои дипломни работи със специалността и професионалното направление на защитаващите ги дипломанти. В тази връзка проф. Манев съобщи, че на електронния си адрес очаква предложения за корекции в регламента за дипломиране;

в) информира членовете на КС, че на ФС от 15.10.2014 г. е избрана комисия, която да реши бъдещето на специалностите от професионално направление 4.5 Математика. Проф. Манев се обърна към членовете на КС за предложения относно тези специалности, които също очаква на имейла си;

г) съобщи на членовете на КС за ДТВ, което няма да бъде за научна дейност. Проф. Манев допълни, че от ръководителите на катедри не се е изисквало подаването на информация, освен посочване на имената на секретаря и материално отговорното лице на катедрата;

д) изиска от членовете на КС да актуализират информацията за аудиторна заетост и приемното си време в таблицата за заетостта на катедрата;

е) даде думата на членовете на КС за въпроси. Гл. ас. Епитропов направи предложение избираемата дисциплина „Науката в еволюцията“ с лектори доц. д-р К. Коликов и гл. ас. Й. Епитропов да бъде преместена от В триместър в Б триместър на 2014/15 уч. г. Катедрата одобри единодушно предложението, за което секретарят на катедрата ще информира Деканата на ФМИ. След това беше разисквана предстоящата изпитна сесия за редовно обучение през А триместър. Проф. Манев припомни, че заявка за зали, продължителност на изпитите и друга параметри се подава от цялата катедра в специална таблица, за попълването и предаването на която ще следи секретарят на катедрата.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ