Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2014 година Протокол № 36 / 15.10.2014    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 36 / 15.10.2014

ПРОТОКОЛ № 36/15.10.2014 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 15 октомври 2014 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц.  д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. д-р Елена Христова Тодорова, док-т Мария Тонкова Василева, Тодор Георгиев Чаушев – рък. звено УКЗ .
Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева - майчинство, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Орлин Атанасов Янакиев - студент; Цветомир Иванов Андреев - студент.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 34;
Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 27; Редуциран състав на хабилитирани преподаватели – 26 души.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Отчет на Факултетната комисия по наука.
4. Отчет на Факултетната комисия по акредитация.
5. Обявяване на конкурс за академичната длъжност „Доцент“.
6. Хонорувани.
7. Разни.
8. Избор за заемане на академични длъжности.

РЕШЕНИЯ:
1. ФС прие следната корекция за разпределението на групи и подгрупи за 2 и 3 курс, БИТ и 3 курс, Информатика (задочно обучение), за учебната 2014/2015 година: 2 БИТ – 2 гр., 3 подгр.; 3 БИТ – 2 гр.,
3 подгр.; 3И – 1 гр., 2 подгр. Промяната ще е за занятията през Зимен и Пролетен триместър.
2. ФС прие следното предложение до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за частична промяна в учебния план на бакалавърската специалност „Бизнес информационни технологии“ (редовно и задочно обучение), за 4 курс, Зимен триместър, в сила от 2014/2015 година:

 •  Наименованието на учебната дисциплина „Бизнес английски език“ да се промени на „Бизнес английски език с информационни технологии“.
 •  Хорариумът на дисциплината „Бизнес английски език с информационни технологии“ да се промени по следния начин:
 • за редовно обучение: от (0+50+0) на (20+30+0);
 • за задочно обучение: от (0+25+0) на (10+15+0).

3.  ФС прие следното предложение, във връзка с постъпил доклад от Декана на Физически факултет: в бъдеще да не се персонализират предлаганите часове, а да се адресират тези предложения до ФС.
4. ФС прие предложения състав на комисията, отговаряща за бъдещето на трите специалности от направление 4.5. Математика – „Математика“, „Приложна математика“ и „Бизнес математика“.

 •  Проф. д-р Манчо Манев – рък. кат. АГ;
 •  Доц. д-р Дойчин Бояджиев – рък. кат. ПММ;
 •  Доц. д-р Андрей Захариев – рък. кат. МА;
 •  Проф. д-р Димитър Мекеров;
 •  Проф. д-р Петко Пройнов;
 •  Доц. д-р Неделчо Милев.

5. ФС прие следното предложение от Комисията по математика, участвала в провеждането на защитите на дипломни работи на ДИ на 11.10.2014 г.: Факултетната комисия по акредитация да предложи актуализиран текст на Регламента за дипломиране на студентите по бакалавърски и магистърски програми в срок от 2 месеца за обсъждане и приемане от ФС.
6. Проф. Илиев направи следното съобщение: до 30 ноември 2014 г., ръководителите на катедри да представят в Деканата заявките за докторантури за следващата 2015/2016 година, утвърдени на КС; до 20 декември 2014 г. тези заявки ще се утвърдят от ФС.
7. ФС прие представения от гл. ас. Мариана Иванова Крушкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ дисертационен труд, на тема „Методика за активно обучение по програмиране чрез използване на информационни и комуникационни технологии“ да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури, за присъждане на научната степен „доктор“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
8. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на гл. ас. Мариана Иванова Крушкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: 
Външни членове за Пловдивски университет:

 • Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 • Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика.
 • Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението
  по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

Резервни членове:

 • (резервен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • (резервен член) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

9. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на гл. ас. Мариана Иванова Крушкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ пред научното жури да бъде на 28.11.2014 г.
10. ФС прие представения от Габриела Георгиева Кирякова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ дисертационен труд, на тема „Софтуерни средства за информационна поддръжка на е-обучението“ да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури, за присъждане на научната степен „доктор“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика.
11. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Габриела Георгиева Кирякова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“: 
Външни членове за Пловдивски университет:

 • Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, катедра „Информатика“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Доц. д-р Веселинка Иванова Недева – от Тракийски университет, Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 • Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“;  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:
  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 • (резервен член) Доц. д-р Лина Кирилова Йорданова – от Тракийски университет, Стара Загора, Стопански факултет; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • (резервен член) Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

12. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Габриела Георгиева Кирякова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ пред научното жури да бъде на 02.12.2014 г.
13. ФС прие отчета на Факултетната комисия по наука за периода 26 март 2014 г. – 30 септември 2014 г.
14. ФС прие отчета на Факултетната комисия по акредитация за периода март 2014 – септември 2014 г.
15. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл.66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Софтуерни технологии) към катедра „Компютърни системи", със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
16. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната  2014/2015 г.:
І. Хонорувани, провеждащи занятия през Есенния и Зимния триместър:
1)  Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова-Терзиева – хорариум 200 часа, за водене на избираема дисциплина и лекции по дисциплината Приложна математика 1 на 2 курс, спец. Софтуерни технологии и дизайн (редовно обучение ) през Есенния триместър – (двоен хонорар).
2)  Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – хорариум 360 часа за водене на часове по дисциплините: Методика на обучението по математика, ИД, Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика – (двоен хонорар);
3) Гл. ас. Гинка Петрова Бизова – хорариум 360 часа за водене на часове по дисциплините: Методика на обучението по математика, Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика – (двоен хонорар);
4) Нина Иванова Иванова (магистър) – хорариум360 часаза водене на часове по дисциплините: Методика на обучението по математика, Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика;
5) Вилислав Иванов Радев (магистър) – хорариум360 часа за рецензии на дипломанти и  водене на часове в Педагогически факултет на ПУ и рецензии на
6) Дафинка Костадинова Герджикова (студ., ІІ к. СТД,  фак. №1301681003) – с хорариум 360 часа, за водене на упражнения по дисциплините: Увод в програмирането (C#) на І курс, спец. Софтуерни технологии и дизайн; Програмиране на І курс, спец.  Математика и информатика; Обектно-ориентирано програмиране на І курс, спец. ИТМОМ, редовно обучение;
7) Зовка Кирилова Манова (студ., ІІ к. СТД,  фак. №1301681038) – с хорариум 360 часа, за водене на упражнения по дисциплините: Увод в програмирането (C#) на І курс, спец. Софтуерни технологии и дизайн; Програмиране на І курс, спец.  Математика и информатика; Обектно-ориентирано програмиране на І курс, спец. ИТМОМ, редовно обучение;
8) Васил Щилянов Запрянов  (студ., ІІ к. СТД,  фак. №1301681013) – с хорариум 360 часа, за водене на упражнения по дисциплините: Увод в програмирането (C#) на І курс, спец. Софтуерни технологии и дизайн"; Програмиране на І курс, спец.  Математика и информатика; Обектно-ориентирано програмиране на І курс, спец. ИТМОМ, редовно обучение;
9) Петър Веселинов Йочев(студ., ІІ к. СТД,  фак. №1301681073) – с хорариум 360 часа, за водене на упражнения по дисциплините: Увод в програмирането (C#) на І курс, спец. Софтуерни технологии и дизайн; Програмиране на І курс, спец.  Математика и информатика; Обектно-ориентирано програмиране на І курс, спец. ИТМОМ, редовно обучение;
10) Добромир Пламенов Костов (студ., ІІ к. СТД,  фак. №1201561007) – с хорариум 360 часа, за водене на упражнения по дисциплините: Увод в програмирането (C#) на І курс, спец. Софтуерни технологии и дизайн; Програмиране на І курс, спец.  Математика и информатика; Обектно-ориентирано програмиране на І курс, спец. ИТМОМ, редовно обучение;
11) Георги Рангелов Богданов (магистър) – с хорариум 360 часа, за водене на упражнения по дисциплините: Увод в програмирането (C#) на І курс, спец. Софтуерни технологии и дизайн; Програмиране на І курс, спец.  Математика и информатика; Обектно-ориентирано програмиране на І курс, спец. ИТМОМ, редовно обучение;
12) Мария Викторова Малинова (фак. № 1101261026, 4 к. Инф.) – с хорариум 360 часа, за водене на упражнения по дисциплините: Увод в програмирането (C#) на І курс, спец. Софтуерни технологии и дизайн; Програмиране на І курс, спец.  Математика и информатика; Обектно-ориентирано програмиране на І курс, спец. ИТМОМ, редовно обучение;
13) Магдалена Асенова Веселинова (магистър) – хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината Бази от данни на спец. Софтуерни технологии и дизайн;
14) Стефан Димитров Ставрев (Трай Софт) – с хорариум 360 часа за водене на избираеми дисциплини (редовно и задочно обучение);
15) Георги Иванов Ташкин – хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини през Есенен, Зимен и Пролетен триместър (редовно обучение);
16) Никола Наус – хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини през Есенен, Зимен и Пролетен триместър (редовно обучение);
17)  Диляна Иванова Тоцева (магистър) – хорариум 200 часа за водене на упражнения за спец. БИТ и Информатика (редовно и задочно), изпитани студенти и рецензии на дипломанти;
18) Мая Василева Стоева (магистър) – хорариум 200 часа за водене на упражнения за спец. БИТ и Информатика (редовно и задочно), изпитани студенти и рецензии на дипломанти;
19) Мариана Огнянова Баракова (магистър) – хорариум 180 часа за водене на упражнения за спец. БИТ и Информатика (редовно и задочно), изпитани студенти и рецензии на дипломанти.
20) Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев хорариум 300 часа за водене на избираеми дисциплини (редовно и задочно обучение)  (двоен хонорар);
21) Павел Александров Кюркчиев (магистър) – хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината "Разпределени приложения" с 3 и 4 к. И, редовно обучение.  
ІІ. Ментори, провеждащи „Практика по специалността“ с ІІІ курс, спец. „Бизнес информационни технологии“ (задочно обучение):
1) Янчо Тошев Георгиев – хорариум 180 часа;
2) Драгомир Стоянов Драгиев – хорариум 180 часа;
3) Злата Нойчева Кросмарова – хорариум 180 часа;
4) Александър Вълов Стойков – хорариум 180 часа;
5) Даниела Данчева Иглева – хорариум 180 часа;
6) Снежина Василева Радева – хорариум 180 часа;
7) Емил Георгиев хорариум 180 часа;
8) Николинка Нелкова Николова – хорариум 180 часа;
9) Момчил Борисов Бабачев хорариум 180 часа;
10) Илиян Емилов Велков хорариум 180 часа;
11) Иво Недялков Кръстев хорариум 180 часа;
12) Шинка Георгиева Ангелова хорариум 180 часа;
13) Стефан Димитров Ставрев хорариум 180 часа;
14) Стоян Тодоров Илиев хорариум 180 часа;
15) Деница Добринова Цолова хорариум 180 часа;
16) Боряна Сашева Пашова – хорариум 180 часа;
17) Милен Димитров Кендеров – хорариум 180 часа;
18) Георги Петев Грозев хорариум 180 часа;
19) Желязко Данчев Меранзов хорариум 180 часа.
17. ФС избра следните хонорувани преподаватели за нуждите на ПУ – филиал гр. Смолян, за специалността „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, за Зимния триместър на учебната  2014/2015 г.:

 • За лекциите по дисциплината „Математически анализ І“ (40 часа лекции) – доц. д-р Боян Георгиев Златанов, вместо доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева;
 • За лекциите по дисциплината „Програмиране“ (30 часа лекции) – доц. д-р Христо Димитров Крушков, вместо гл. ас. д-р Стефка Йорданова Анева;
 • За лекциите по дисциплината „Диференциални уравнения“ (30 часа лекции) – доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева, вместо доц. д-р Андрей Иванов Захариев.

18. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ": да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Георги Димитров Костадинов за срок от 1 (една) година, считано от 21.10.2014 г., на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.
19. ФС прие: в срок до 27.10.2014 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2014/2015 година).
20. ФС прие следното предложение: доц. д-р Димчо Димов да изпълни предвидения в Индивидуалния план за работа хорариум от 360 часа за учебната 2014/2015 година. В случай, че не се изпълни, Деканът на ФМИ ще подпише доклад до Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ за дисциплинарно уволнение.
21. Проф. Рахнев информира членовете на ФС за предстоящото ДТВ в края на месеца. За целта ръководителите на катедри да предадат имената на секретарите и материално отговорните лица към съответните катедри.
22. Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Елена Христова Тодорова за академичната длъжност „Главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)  към катедра „Компютърни технологии“ на Факултета по математика и информатика.
23. Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Владимир Николаев Вълканов за академичната длъжност „Главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)  към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и информатика.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ                                                                     

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ