Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 26 / 25.09.2914 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 26 / 25.09.2914 г.

Протокол № 26-2014/2015

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 25.09.2014 г.

Днес, 25.09.2014 г. (четвъртък) се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“. Присъстваха следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“, с които катедрения съвет е разширен със заповед № Р33-4311/23.09.2014 г. на Ректора на ПУ:

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);
 2. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

и членовете на катедрата: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Деница Шаркова, ас. Кирина Бойкова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд.
 2. Уточняване на учебната натовареност на преподавателите за Есенен триместър на учебната 2014/2015 г.
 3. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Мариана Иванова Крушкова дисертационен труд на тема „Методика за активно обучение по програмиране чрез използване на информационни и комуникационни технологии” е готов за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 2. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Мариана Иванова Крушкова:
 3. Външни членове за Пловдивския университет:

  1)   Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

  2)   Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика.

  3)   Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението
  по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

   Вътрешни членове за Пловдивския университет:

   1)      Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

  2)      Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

   Резервни членове:

  1)      (резервен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението
  по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

  2)      (резервен член) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Мариана Иванова Крушкова пред научното жури датата 28.11.2014 г.

 

 25.09.2014 г.                                                                        Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                            /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                 Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                          /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ