Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2014 Протокол № 5    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5

ПРОТОКОЛ № 5 / 2.10.2014 г.

Днес, 2.10.2014 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова и назначените със заповед на Ректора проф. Росица Донева, проф. Кънчо Иванов и доц. Лина Йорданова.
Отсъстващи:
гл. ас. Иванов

Дневен ред:

 • Предзащита на докторска дисертация.
 • Разпределение на часове за учебна година 2014/15.
 • Разни.

 Решения:

 • По т.1 се проведе предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Габриела Георгиева Кирякова – редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” на ФМИ, на тема „Софтуерни средства за информационна поддръжка на е-обучението”. КС прие, че представеният от докторант Габриела Георгиева Кирякова дисертационен труд е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували: 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0.

 • По т. 1. КС предлага за състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторант Габриела Георгиева Кирякова следните потенциални членове:
 • Проф. дмн. Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра Компютърна информатика, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) и 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 • Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра Компютърна информатика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 • Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 • проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева от Русенски университет, Факултет „Природни науки и образование“, Катедра „Информатика и информационни технологии“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 • доц. д-р Веселинка Иванова Недева от Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии“, Катедра „Електротехника, електроника, автоматика и хранителни технологии“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 • (резервен член) Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФИТ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) и 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 • (резервен член) доц. д-р Лина Кирилова Йорданова от Тракийски университет – Стара Загора, Стопански факултет, Катедра „Информатика и математика” област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.

Гласували: 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0.

 • По т. 1. КС предлага на ФС да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Габриела Георгиева Кирякова пред научното жури датата 2.12.2014 г.

Гласували: 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0.

2.10.2014 г.    Ръководител на катедра:
    (доц. д-р Е. Сомова)
    Протоколирал:
    (гл. ас. С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ