Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2014 година Протокол № 35 / 17.09.2014    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 35 / 17.09.2014

ПРОТОКОЛ № 35/17.09.2014 г. 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Днес, 17 септември 2014 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. д-р Елена Христова Тодорова, док-т Мария Тонкова Василева, Тодор Георгиев Чаушев – рък. звено УКЗ .

Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева - майчинство, доц. д-р Люба Иванова Попова - платен отпуск, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Орлин Атанасов Янакиев - студент; Цветомир Иванов Андреев - студент.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 34;

Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 27; Редуциран състав на хабилитирани преподаватели – 26 души.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.

2) Хонорувани.

3) Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие следното разпределение за групи и подгрупи на специалностите във ФМИ, за учебната 2014/2015 година:

А) Редовно обучение:

1И – 4 гр., 8 подгр.; 2И – 2 гр., 4 подгр.; 3И – 2 гр., 4 подгр.; 4И – 2 гр., 4 подгр.;

1БИТ – 4 гр., 8 подгр.; 2БИТ – 3 гр., 6 подгр.; 3БИТ – 3 гр., 6 подгр.; 4 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;

1СТД – 4 гр., 8 подгр.; 2СТД – 3 гр., 6 подгр.;

1МИ – 1 гр., 2 подгр.; 2МИ – 1 гр., 1 подгр.; 3МИ – 1 гр., 1 подгр.; 4МИ – 1 гр., 1 подгр.;

1ИТМОМ – ½ гр., 1 подгр.;

1БМ – ½ гр., 1 подгр.; 2БМ – ½ гр., 1 подгр.; 3БМ – ½ гр., 1 подгр.;

1М – ½ гр., ½ подгр.; 2М – ½ гр., 1 подгр.; 4М – ½ гр., 1 подгр.;

1ПМ – ½ гр., ½ подгр.; 3ПМ – ½ гр., 1 подгр.; 4ПМ – ½ гр., ½ подгр.

Б) Задочно обучение:

1И – 2 гр., 4 подгр.; 2И – 1 гр., 2 подгр.; 3И – 2 гр., 3 подгр.; 4И – 1 гр., 2 подгр.;

1БИТ – 2 гр., 4 подгр.; 2БИТ – 2 гр., 4 подгр.; 3БИТ – 2 гр., 4 подгр.; 4 БИТ – 2 гр., 3 подгр.;

1СТД – 2 гр., 4 подгр.; 2СТД – 2 гр., 4 подгр.;

2. ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на Академичен календар на ФМИ за учебната 2014/2015 година, за студентите от ОКС „Магистър“.

3.  ФС прие следното допълнение към условията за прием в магистърската специалност „Обучение по математика в училище“: Приемат се кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по специалността „Математика и информатика” или друга бака­ла­вър­ска или магистърска специалност с допълнителна квалификация „Учител по математика.

4. ФС прие следното предложение до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за промяна на таксите в двугодишни магистърски програми, за студенти в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври по инженерни и сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ или „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 435 лв. за учебната 2014/2015 г. 
 • Записани в магистърска програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 години“ или „Приложна математика – 2 години студенти завършили бакалаври или магистри по професионални направления 4.5. „Математика“, 4.6. „Ин­форматика и компютърни науки“, 4.1. „Физически науки“, 1.3. „Педагогика на обучението по...“ (специалност „Физика и математика” и сродни), 5. „Технически науки“ с инженерни и сродни специалности, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 335 лв. за учебната 2014/2015 г.

5. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015г.:

     I. За провеждане на избираеми и факултативни дисциплини (редовно и задочно обучение):

 • Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – с хорариум 260 часа в упражнения (с двоен хонорар – 14,00 лв.);
 • Гл. ас. Петранка Стефанова Савова (магистър) – с хорариум 260 часа в упражнения;
 • Владимир Божилов Темелков – с хорариум 260 часа в упражнения;
 • Светозар Манолов Гледачев (финансов консултант) с хорариум 260 часа в упражнения;
 • Запрян Димитров Димитров (старши програмист, Stara Zagora Company) – с хорариум 260 часа в упражнения.
 • Димитър Ников (старши програмист, фирма ВИСКОМП, Пловдив) – с хорариум 180 часа в упражнения;
 • Атанас Василев Василев (старши програмист, фирма ВИСКОМП, Пловдив) – с хорариум 180 часа в упражнения;

  II. За провеждане на лекции и упражнения по редовните дисциплини:

 • Десислава Андреева Захариева (магистър)с хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплината „Застраховане и застрахователни информационни системи“ (редовно и задочно) на спец. БИТ, 4 курс;
 • Диляна Иванова Тоцева (магистър) – с хорариум 50 часа за водене на упражнения по „Разпределени приложения” с 3 и 4 курс, Информатика, задочно обучение.
 • Мариана Огнянова Баракова (магистър)с хорариум 80 часа за водене на упражнения по „Увод в информационните технологии” на І к. БИТ и СТД, задочно обучение;
 • Ламбри Йовков Йовков (магистър) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения по „Увод в информационните технологии” на І к. БИТ и СТД, задочно обучение и изпитване на студенти;
 • Тодор Ангелов Ангелов (докторант)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Операционни системи“;
 • Георги Петров Пашев (докторант)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Въведение в компютърните науки“;
 • Десислав Вълков Десев (докторант)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Въведение в компютърните науки“;
 • Евгения Максимова Алендарова (докторант)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Програмиране“;
 • Тодор Минков Рачовски (докторант)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Операционни системи“;
 • Александър Насков Трайков (докторант)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Програмиране“;
 • Лиляна Иванова Русенова (докторант)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Информационни технологии“ и „Уеб програмиране“;
 • Йордан Божидаров Енев (докторант)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Уеб програмиране“;
 • Соня Иванова Георгиева (магистър) – с хорариум 150 часа за водене на упражнения по английски език на 1 курс, специалностите във ФМИ (редовно и задочно обучение).

6. Проф. Илиев направи следните съобщения: във връзка с конкурсите за прием на докторанти за учебната 2014/2015 година (редовни и задочни), срокът за подаване на документи е (от 16.09.2014 до 16.11.2014 г.); конкурсните изпити се провеждат до 16.01.2014 г.; в края на ноември ще се подават и заявките за докторантури за следващата 2015/2016 година.

7. ФС прие следното предложение: във връзка с обявения конкурс за избор на член-кореспонденти (2014 г.) на БАН, Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика предлага да се номинира проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев за член-кореспондент на БАН в научна област Хуманитарни и обществени науки, научно направление Педагогически науки.

8. ФС прие следното предложение: в срок до 30.09.2014 г. да бъдат обявявани от всички преподаватели дати за извънредни изпити; датите ще се обявяват в рубриката „Извънредни изпити 2014-2015“ в новините на сайта на ФМИ.

9. Проф. Рахнев запозна членовете на ФС с постъпилите доклади от проф. Христова, във връзка с обявените конкурси за академичните длъжности: „доцент“ по 4.5. Математика (Математически анализ) и „професор“ по 4.5. Математика (Диференциални уравнения).  

10. ФС прие: в срок до 12:00 ч. на 05.10.2014 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата приемното време за Есенния триместър на всички членове от поверената им катедра. 

11. Проф. Рахнев направи следното съобщение: официалното откриване на учебната 2014/2015 година ще се проведе на 26.09.2014 г. (петък) в Спортната зала на ПУ от 11:00 ч., а от 12:30 ч. във 2. аула ще е откриването на новата учебна година на ФМИ.

 

Вярно с оригинала:

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика                                                                      

 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ