Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 25 / 07.07.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 25 / 07.07.2014 г.

Протокол № 25-2013/2014

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 07.07.2014 г.

Днес, 07.07.2014 г. (понеделник) се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“. Присъстваха следните външни лица, заемащи академичната длъжност „професор“, с които катедрения съвет е разширен със заповед № Р33-2659/03.07.2014 г. на Ректора на ПУ:

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...(Методика на обучението по математика);

и членовете на катедрата: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Материалът е достатъчен за зачисляване на Катерина Лазар Аневска в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по математика“.
 2. Прие за тема на дисертационния труд на Катерина Лазар Аневска: „Формиране на знания и умения за трансформации в Евклидовата равнина чрез комплексни числа в средното училище“;
 3. Избра за научни ръководители на Катерина Лазар Аневска: проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и проф. д-р Пенка Петрова Рангелова;
 4. Прие индивидуалния учебен план на Катерина Лазар Аневска за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 5. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторанта Мариана Иванова Крушкова през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.
 6. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторанта Мариана Иванова Крушкова, съгласно мнението на научния ръководител.
 7. Катедреният съвет предлага докторантът Мариана Иванова Крушкова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Мариана Иванова Крушкова да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 10.07.2014 г.
 9. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ в ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

  1)   Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по математика.

  2)   Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика.

  3)   Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  4)   Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  5)   Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  6)   Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по математика.

  7)   Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии.

  8)    (резервен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  9)   (резервен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по математика.

 10. Катедреният съвет на основание чл. 33 ал. 1 от ПРАСПУ открива процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд на Мариана Иванова Крушкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“, тема на дисертационен труд „Методика за активно обучение по програмиране чрез използване на информационни и комуникационни технологии“, научен ръководител проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.
 11. Катедреният съвет определи процедурата за предварително обсъждане на дисертационния труд на Мариана Иванова Крушкова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“) да се проведе на следващия катедрен съвет.

07.07.2014 г.                                                                        Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                            /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                 Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                          /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ