Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2014 година Протокол № 34 / 09.07.2014    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 34 / 09.07.2014

ПРОТОКОЛ № 34/09.07.2014 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика, информатика и информационни технологии
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 Днес, 9 юли 2014 г. /сряда/ от 14:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. д-р Елена Христова Тодорова, док-т Мария Тонкова Василева, Орлин Атанасов Янакиев - студент; Тодор Георгиев Чаушев – рък. звено УКЗ.

Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – майчинство, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Цветомир Иванов Андреев - студент.

Списъчен състав 35; Редуциран състав 34.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.

2) Докторанти.

3) Научни журита.

4) Обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“.

5) Хонорувани.

6) Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

1. ФС утвърди следните избираеми дисциплини (задочно обучение) и факултативни дисциплини (редовно обучение) за Есенен триместър на учебната 2014/2015 година на бакалавърските специалности:

А) Избираеми, задочно обучение:        

 •  Програмиране в среда Arduino, проф. д.м.н Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 •  Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков;
 •  Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев;
  • Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев; 
  • Графично представяне на данни, проф. д.м.н. Христо Семерджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
  • Програмиране с Delphi, доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова;
  • Математически текстообработващи програми, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова;
  • Логическо и функционално програмиране, доц. Елена Сомова, гл. ас. Павлина Иванова.

Б) Факултативни, редовно обучение:

 • Руски език – І част (Практикум), гл.ас. Петрана Савова.

2. Проф. Манев запозна членовете на ФС с изпратеното до факултетите предложение от доц. д-р Живко Иванов, Декан на Филологически факултет, за изучаване на дисциплината „Практически български език (Езикова култура)“.

3. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: Катерина Лазар Аневска да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма „Методика на обучението по математика“.

4. ФС избра проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и проф. д-р Пенка Петрова Рангелова за научни ръководители на Катерина Лазар Аневска, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.

5. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на Катерина Лазар Аневска: „Формиране на знания и умения за трансформации в Eвклидовата равнина чрез комплексни числа в средното училище“.

6. ФС определи 3-годишен срок на обучение на докторант Катерина Лазар Аневска.

7. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Катерина Лазар Аневска, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма „Методика на обучението по математика“, с научни ръководители проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и проф. д-р Пенка Петрова Рангелова.

8. ФС прие отчета за първата година от подготовката на докторант Мариана Иванова Крушкова, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.

9. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  Мариана Иванова Крушкова за работата си през първата година от подготовката.

10. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: на основание чл. 31, ал. (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура с право на защита, считано от 10.07.2014 година.

11. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Иван Марков Димитров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1)  (вътрешен) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) (външен) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ, Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

12. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: защитата на дисертационния труд на Иван Марков Димитров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи" пред научното жури да бъде на 23.09.2014 г.

13. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ

2) Доц. д-р Андрей Стефанов Андреев – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика ; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

3) Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов – от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

2) Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Резервни членове:

1) (външен) Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет, Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

2) (вътрешен) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

14. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Математически анализ“: защитата на дисертационния труд на Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Математически анализ" пред научното жури да бъде на 26.09.2014 г.

15. ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „професор”, по обявения в ДВ, брой 49 от 13.06.2014 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения) към катедра „Математически анализ“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.м.н. Недю Иванов Попиванов – от СУ „Св. Климент Охридски“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Диферен­циални уравнения;

2) Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специал­ност Математически анализ;

3) Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАГС, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математика;

4) Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност  Математически анализ.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Математическо моделиране (Теория на управлението);

2) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни  науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Матема­тически анализ;

3) Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Матема­тически анализ.

Резервни членове:

1) (външен) Доц. д-р Светослав Иванов Ненов – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Матема­тика, научна специалност  Диференциални уравнения.

2) (вътрешен) Доц. д-р Неделчо Велев Милев  – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Матема­тически анализ.

16. ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент”, по обявения в ДВ, брой 49 от 13.06.2014 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян – от Русенски Университет „Ангел Кънчев“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;

2) Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

3) Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;

4) Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специал­ност Математически анализ;

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Математическо моделиране (Теория на управлението);

2) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни  науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Матема­тически анализ;

3) Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Матема­тически анализ.

Резервни членове:

1) (външен) Доц. д-р Светослав Иванов Ненов – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Матема­тика, научна специалност  Диференциални уравнения.

2) (вътрешен) Доц. д-р Неделчо Велев Милев  – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Матема­тически анализ.

17. ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент”, по обявения в ДВ, брой 49 от 13.06.2014 г. конкурс по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии), към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика;

2) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика;

3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

2) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

3) Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер); област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по математика;

4) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии.

Резервни членове:

1) (резервен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

2) (резервен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по математика.

18. ФС утвърди следния състав на научното жури за провеждане на избор, за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика), към катедра „Компютърни технологии“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на СУ „Св. Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

3)  Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Резервни членове:

1)  (резервен член) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2) (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

19. ФС утвърди следния състав на научното жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика), към катедра „Компютърни системи“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София;   област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев  – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов  – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1) (вътрешен) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни на­у­ки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) (външен) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ, Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки
(Информатика), към катедра „Компютърни системи“.

20. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл.66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) към катедра „Приложна математика и моделиране“ със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

21. ФС прие следните предложения за избор на хонорувани преподаватели от ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски", за водене на лекционни курсове през учебната 2014/2015 година, за нуждите на специалностите "Маркетинг" и "Туризъм" при Филиал-Смолян:

 • Проф. д-р Антон Илиев Илиев – за водене на 30 часа лекции по задължителната дисциплина „Информатика“ в спец. „Маркетинг“ (редовно обучение) и 15 часа лекции по задължителната дисциплина „Информационна техника и технологии“ в спец. „Туризъм“ (задочно обучение) през трети семестър ;
 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – за водене на 15 часа лекции по задължителната дисциплина „Компютърни информ. системи в туризма“ в спец. „Туризъм“ (редовно обучение) и 10 часа лекции по задължителната дисциплина „Компютърни инф. системи в туризма“ в спец. „Туризъм“ (задочно обучение) през седми семестър ;

22. Проф. Рахнев направи следните съобщения, отнасящи се до изпълнението на Индивидуалните учебни планове: в срок са предадени всички индивидуални планове за работа; във всички катедри има наднормени часове; в две катедри има проблем с изпълнението на ИПР – в катедра „Компютърни системи“ и „Компютърна информатика“; друг проблем е, че колеги от ФМИ са водели часове в други факултети, за които ръководството не е уведомено – не може да се водят часове, ако няма съгласуване между двата факултета.

23. Проф. Рахнев съобщи, че този месец ще има ДТВ, приемат се класическите правила – за всяка дейност, за всяко участие в различните мероприятия ще има съответни точки.                                           

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ