Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2014 Протокол № 4    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4

ПРОТОКОЛ № 04 / 27.06.2014 г.

Днес, 27.06.2014  г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Енков, ас. Инджов и докторантите Габриела Кирякова, Надежда Ангелова, Йордан Енев и Георги Пашев.

Отсъстващи: 

гл. ас. Хаджиколева – в командировка.

Дневен ред:

  1. Докторанти
  2. Предзащита на дипломанти към катедрата
  3. Разни

 
Решения:

  1.  По т. 1, КС, съгласно чл. 28 (1) от Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България, предлага проекта за дисертационен труд на докторант Габриела Георгиева Кирякова (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) на тема: „Софтуерни средства за информационна поддръжка на е-обучението” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на КС на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, според положителната оценка на научния ръководител проф. Г. Тотков за готовността за защита.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

27.06.2014 г.   Ръководител на катедра:
    (доц. д-р Е. Сомова)
     
    Протоколирал:
    (гл. ас. д-р Е. Хаджиколев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ