Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2014 ПРОТОКОЛ № 81/10.06.2014    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 81/10.06.2014

ПРОТОКОЛ № 81/10.06.2014
от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. Иван Русинов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова

Отсъстващи: няма

 

Дневен ред:

  1. Обсъждане на предложение за обявяване на конкурс за академична длъжност "доцент" към катедра ПММ
  2. Приключване на пролетния семестър и определяне на комисии за изпитната сесия
  3. Дипломанти с предстояща защита на дипломна работа през юли и определяне на рецензенти
  4. Разни

Решения:

 

По точка 1:

Доц. Дойчин Бояджиев предложи да се гласува предложение към Факултетния съвет за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 4.5. Математика; Hаучна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката – в теория на кодирането и статистика към катедра „Приложна математика и моделиране“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

След обсъждане катедреният съвет гласува следнoто РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката – в теория на кодирането и статистика към катедра „Приложна математика и моделиране“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

По точка 2: Катедрата определя следните комисии за провеждане на изпитите от В триместър (редовно обучение):

 

Приложна математика, БИТ I                               Гочева, Кулина, Атанасова

Числени методи,  М и ПМ III                                   Попова, Бояджиев (19.06), Кулина (27.06)

Теория на вероятностите, ПМ ІІ                           Христова, Копанов

Софтуерни системи по математика, БМ I         Христова, Копанов

Иконометрия, БМ II                                                  Гочева, Иванов

Теория на вероятностите, БM II                            Христова, Копанов

 

По точка 3: Дипломанти с предстояща защита на дипломна работа през юли и определяне на рецензенти:

 

Дипломант

Научен ръководител

Рецензент

Иван Христов

Проф. Гочева

Доц. Бояджиев

Димитрия Бошнакова

Проф. Гочева

Гл. ас. Кулина

Иванка Пенева

Гл. ас. Кулина

Проф. Гочева

Керим Ахмед

Гл. ас. Кулина

Доц. Бояджиев

Кристина Петкова

Проф. Христова

Гл. ас. Стефанова

Радослава Терзиева

Проф. Христова

Доц. Попова

Селвие Ибрахимова

Гл. ас. Копанов

Гл. ас. Кулина

Мария Деничина

Гл. ас. Копанов

Доц. Нончева

Мария Мадамлиева

Гл. ас. Копанов

Доц. Бояджиев

Хасан Гюлюстан

Доц. Попова

Гл. ас. Копанов

Казим Двуяк

Доц. Нончева

Проф. Милушев

 

            По точка 4: Катедрата гласува 20 часа упражнения на проф. Христова за ръководство на студентска научноизследователска работа (5 доклада на студентската научна сесия).

 

 

 

10.06.2014 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                          /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                                   Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                          /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ