Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2014 година Протокол № 33 / 11.06.2014    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 33 / 11.06.2014

ПРОТОКОЛ № 33/11.06.2014 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. д-р Елена Христова Тодорова, док-т Мария Тонкова Василева; Тодор Георгиев Чаушев – рък. звено УКЗ и Васил Костадинов Костадинов - студент

Отсъстват: доц. д-р Елена Петрова Сомова – служебна командировка, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева - майчинство, доц. д-р Неделчо Велев Милев, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Цветомир Иванов Андреев и Орлин Атанасов Янакиев – студенти.
Списъчен състав - 35; Редуциран състав - 33;
Хабилитирани преподаватели по списъчен състав - 27; Редуциран състав на хабилитирани преподаватели - 25 души.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Утвърждаване на избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2014/2015 г.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
 6. Избор за академичната длъжност „Доцент“.

РЕШЕНИЯ:

1.ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” за утвърждаване на Академичен календар на Факултета по математика и информатика за учебната 2014/2015 година.

2. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.

3. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Иванка Андреева Николова за работата си през третата година от подготовката.

4. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“, считано от 29.06.2014 година.

5. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мариана Огнянова Баракова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

6. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Мн. добър  (5.00) докторант Мариана Огнянова Баракова за работата си през втората година от подготовката.

7. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Минчо Пенков Сандалски.

8. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Пеньо Георгиев Георгиев за работата си през първата година от подготовката.

9. ФС утвърди следните избираеми дисциплини за Есенен триместър на учебната 2014/2015 година, за редовно обучение на бакалавърските специалности:

 • Основи на моделиранетопроф. Снежана Христова; 
 • Аналогии и обобщения в математиката, проф. Христо Семерджиев; 
 • Графично представяне на данни, проф. Христо Семерджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 •  Итерационни методи, проф. Петко Пройнов;
 • Увод във функционалния анализ, проф. Степан Костадинов, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска  Георгиева;
 • Избрани методи от елементарната математикадоц. Неделчо Милев;
 • Моделиране на еволюционни процеси, доц. Недялка Казакова;
 • Геометрия на фракталите, доц. Боян Златанов;
 • Аналитична микроикономика, проф. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
 • Приложение на линейното програмиране, проф. Тодор Желязков
 • Приложение на математиката в електростатиката, доц. Кирил Коликов, док-нт Стефан Божков
 • Преподаване на системи уравнения в училищедоц. Румяна Маврова
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев
 • Управление качеството на IT процесите, гл. ас. д-р Георги Шарков;
 • Приложна криптография с .Net Framework, доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев;
 • Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine), доц. Христо Крушков, хон. ас.  Стефан Ставрев (управител на „Трай Софт ЕООД”)
 • Мултиплатформени мобилни приложения, доц. Ангел Голев, хон. ас. Запрян Димитров (старши програмист в Stara Zagora Company;
 • Графични стандарти: OpenGL, доц. Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране, доц. Христо Крушков, хон. ас. Димитър  Ников и хон. ас. Атанас Василев (старши програмисти във Вискомп ООД);
 • Уеб хостинг технологии – част 1, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков ;
 • Инвестиране и лични финанси, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светлозар Гледачев
 • Програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова.

10. ФС прие следното предложение:избираемите дисциплини за Есенен триместър на учебната 2014/2015 година, за задочно обучение на бакалавърските специалности ще се гласуват на следващия ФС. Предложения от информатичните катедри да се представят в Деканата до 01.07.2014 г.

11. ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2013/2014 г.:

І. Хонорувани, провеждащи занятия през Пролетния триместър:

 • Светозар Гледачев (финансов анализатор) – с хорариум 100 часа в упражнения за водене на ИД "Инвестиране и лични финанси" през Пролетния триместър (редовно обучение);
 • Никола Наус (магистър) – с хорариум 250 часа за водене на избираеми дисциплини "Уеб хостинг – 1, 2 и 3 част" (редовно обучение) и изпитани студенти.
 • Георги Иванов Ташкин (магистър) – с хорариум 150 часа за водене на избираема дисциплина "Уеб хостинг - 3 част" през Пролетния триместър (редовно обучение).

 ІІ. Ментори, провеждащи „Стаж по специалността” с ІV курс, спец. „Информатика” и IV курс, спец. „Бизнес информационни технологии“:

 • Димитър Пламенов Павлов – хорариум 180 часа;
 • Лилия Кръстинова Николова – хорариум 180 часа;
 • Радослав Петров Сандов– хорариум 180 часа;
 • Стефан Димитров Ставрев – хорариум 180 часа;
 • Николай Пламенов Атанасов – хорариум 180 часа;
 • Юлия Георгиева Георгиева – хорариум 180 часа.
 • Калоян Кирилов Георгиев – хорариум 180 часа.
 • Дончо Йончев Тодоров – хорариум 180 часа.
 • Владимир Иванов Кършев – хорариум 180 часа.
 • Гергана Карамфилова Карамфилова– хорариум 180 часа.
 • Мария Йозова Стойкова – хорариум 180 часа.
 • Пенка Иванова Запрянова – хорариум 180 часа.
 • Любомир Чернев Новаков – хорариум 180 часа.
 • Христо Илчев Илчев – хорариум 180 часа.
 • Стоян Стефанов Коков – хорариум 180 часа.
 • Гергана Милкова – хорариум 180 часа.
 • Йордан Георгиев Атанасов – хорариум 180 часа.
 • Диана Серафилова Вълнева– хорариум 180 часа.
 • Марин Данчев Иванов – хорариум 180 часа.
 • Генади Венелинов Цветанов – хорариум 180 часа.
 • Иво Недялков Кръстев – хорариум 180 часа.
 • Недялко Димов Костадинов – хорариум 180 часа.
 • Лидия Ангелова Янакиева – хорариум 180 часа.
 • Росен Владимиров Шкуртов – хорариум 180 часа.
 • Андрей Николов Николов – хорариум 180 часа.
 • Радостина Насева Караджова – хорариум 180 часа.
 • Иван Стефанов Цанков – хорариум 180 часа.
 • Иван Маринов Герански – хорариум 180 часа.
 • Георги Петров Славов – хорариум 180 часа.
 • Асен Иванов Стоев– хорариум 180 часа.
 • Бехчет Фехриев Сираков– хорариум 180 часа.
 • Миглена Йонкова Денева– хорариум 180 часа.
 • Янчо Тошев Георгиев– хорариум 180 часа.
 • Георги Петев Грозев– хорариум 180 часа.
 • Желязко Данчев Меранзов– хорариум 180 часа.
 • Боян Димитров Найденов– хорариум 180 часа.
 • Зарко Аврамов Бехар– хорариум 180 часа.
 • Милен Николов Вулеков– хорариум 180 часа.
 • Атанас Ангелов Дюлгеров– хорариум 180 часа.
 • Айгюл Янък– хорариум 180 часа.
 • Мария Евгениева Графова– хорариум 180 часа.
 • Мирослава Петрова Николова– хорариум 180 часа.
 • Светлин Милков Власов– хорариум 180 часа.
 • Димитър Атанасов Аргиров– хорариум 180 часа.
 • Красимир Георгиев Апостолов– хорариум 180 часа.
 • Дамян Димитров Митев– хорариум 180 часа.
 • Албена Дакова Стоянова– хорариум 180 часа.
 • Кирил Иванов Иванов– хорариум 180 часа.
 • Иванка Георгиева Ламбрева– хорариум 180 часа.
 • Нургюн Алит– хорариум 180 часа.
 • Ина Илианова Карова– хорариум 180 часа.
 • Детелин Иванов Йорданов– хорариум 180 часа.
 • Калинка Малинова– хорариум 180 часа.
 • Иван Костов Цънцаров– хорариум 180 часа.
 • Желязко Данчев Меранзов– хорариум 180 часа.
 • Венцеслав Костадинов Димитров– хорариум 180 часа.
 • Георги Петров Пашев– хорариум 180 часа.

12. ФС прие следните предложения, относно избор на хонорувани преподаватели и дата за ДИ, за нуждите на ПУ – филиал гр. Смолян:

 • Държавния изпит за специалността „Математика и информатика“ да се проведе на 04.07.2014 г. от 8:00 ч.
 • Приема представения учебен план на специалността „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, като в частта за избираемите дисциплини за уч. 2014/2015 г. се добавят „Компютърно счетоводство“ и „Математически основи на микроикономиката“, а отпадат „Геометрия на фракталите“, „Красотата на неравенствата“, „Метрични пространства“, „Функционален анализ“, „Модели за управление на изкуствен интелект“, „Методи за съставяне и решаване на математически задачи“.
 • Приема представения списък хонорувани за специалността „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за уч. 2014/2015 г. със следните промени:
  • За хоноруван за лекциите по дисциплините „Програмиране“ и „Обектноориентирано програмиране“ се добавя гл. ас. д-р Стефка Йорданова Анева;
  • За хоноруван за упражненията по дисциплините „Финансов мениджмънт в училище“ и „Управление на човешки ресурси в училище“ се добавя д-р Ивайло Пеев Старибратов.
  • За хонорувани за лекциите по дисциплината „Финансов мениджмънт в училище“ се добавят проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и д-р Ивайло Пеев Старибратов.
  • За хонорувани за лекциите по дисциплината „Управление на човешки ресурси в училище“ се добавят проф. д-р Коста Андреев Гъров и д-р Ивайло Пеев Старибратов.
  • За хонорувани за избираемата „Компютърно счетоводство“ се добавят проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и ас. д-р Елена Христова Тодорова.
  • За хонорувани за избираемата „Математически основи на микроикономиката“ се добавят проф. д-р Манчо Христов Манев и гл. ас. д-р Асен Христов Христов.
  • След промените в списъка избираеми дисциплини към учебния план по 2), да се помести същия списък, като списък избираеми и в документа за хоноруваните преподаватели.

13. ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” за утвърждаване на следните семестриални такси, за платените форми на обучение за учебната 2014/2015 година във Факултета по математика и информатика:

14. ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” за утвърждаване на следните семестриални такси, за платените форми на обучение за учебната 2014/2015 година във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • “Софтуерни технологии” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 870 лв.;
 • “Софтуерни технологии” (обучение 2 г.) – 4 семестриални такси по 870 лв.;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 1 г.) –  2 семестриални такси по 870 лв.;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 2 г.) – 4 семестриални такси по 870 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)” (обучение 1 г.)– 2 семестриални такси по
   990 лв.;
 • “Приложна математика” (обучение 1 г.)– 2 семестриални такси по 870 лв.;
 • “Приложна математика” (обучение 2 г.)– 4 семестриални такси по 870 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (обучение 1 г.) –
  2  семестриал­ни такси по 670 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (обучение 2 г.) – 
  4 семестриални такси по 670 лв.;
 •  “Обучение по математика в училище” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 770 лв.;
 •  “Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.)2  семестриални такси по 670 лв.;
 • “Обучение по информационни технологии в прогимназията”  (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 670 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 •  “Учител по информатика и информационни технологии” (обучение 1 г.) 2 семестриални такси по 470 лв.;
 • “Учител по математика” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 470 лв.;
 •  Учител по информатика и информационни технологии (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика" във ФМИ на ПУ).

  Две такси по 250 лв.;

 • Учител по математика (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация "Учител по информатика и информационни технологии" във ФМИ на ПУ).

       Две такси по 250 лв.

3) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 250 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 450 лв.

15. Проф. Илиев направи следното съобщение, отнасящо се до ръководителите на катедри, които имат обявени конкурси за академични длъжности: обявените конкурси ще излязат в петък, 13.06.2014 г. За целта на следващия ФС ще трябва да се утвърдят научните журита.

16. ФС прие: в срок до 2.07.2014 г. (сряда) да се попълнят индивидуалните планове за работа на преподавателите. Необходимо е ръководителите на катедри да ги вземат от Деканата на ФМИ.
17. Доц. Крушков направи следното съобщение: „Днес, от 14:00 ч. във 2.аула ще се проведе "Ден на отворените врати“.

18. ФС прие: следващото заседание на ФС да бъде на 9.07.2014 г. (сряда) от 14:00 ч.

19. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” избра гл.ас.д-р Марта Костадинова Теофилова  за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология)  към катедра „Алгебра и геометрия” на Факултета по математика и информатика.

Подпис:
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ                                                                     

Подпис:
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ