Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2014 Протокол N 8 -13/14    English
Факултет по математика и информатика - Протокол N 8 -13/14

П Р О Т О К О Л   № 8 -  13/14

        Днес 5.06.2014г. (четвъртък) от 14.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл.ас.д-р Георги Чолаков, гл. ас д-р Александър Пенев, ас. Владимир Вълканов, ас. д-р Емил Дойчев.

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск,

            ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 Проф. д-р С. Стоянов направи следните предложения, които бяха гласувани от КС единодушно:

1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Иван Марков Димитров (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“) на тема: „Оптимизация на глобализациите в InfoStation мрежoва среда“ по предложение на научните ръководители, които дадоха положителна оценка за готовността за защита. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 30.06.2014г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 2. В  състава на предстоящия катедрен съвет на 30.06.2014г. да бъдат включени следните хабилитирани лица:

 

  1. Проф. д-р Силвия Христова Илиева -  от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, София, област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии);
  2. Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ на БАН, София област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика);
  3. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази  - от ИИМ на БАН, София област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика);
  4. Проф д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика);
  5. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев  - от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика);
  6. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ , област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика).

3. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Пеньо Георгиев Георгиев през първата година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Минчо Сандалски за работата му в същия период.

 4.. КС предлага на ФС докторант Пеньо Георгиев Георгиев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през първата година от подготовката.

 

 

Подпис на ръководител катедра:………………

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

 

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова/

5.06.2014.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ