Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2014 ПРОТОКОЛ № 7 / 30.04.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 7 / 30.04.2014 г.

ПРОТОКОЛ №7 / 30.04.2014 г.

  Днес 30.04.2014 г. /сряда/ от 13 ч. в с.з. 441 на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".
Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова
Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева

Дневен ред:

 1. Разпределение на часовете за учебна 2014/15г.
 2. Докторанти
 3. Разни.

 По точка 1. Доц. А. Захариев предложи разпределението на часовете за учебната 2014/15 г.

По точка 2. Доц. А. Захариев представи отчета за работата по дисертационния труд за третата година от подготовката на Слав Иванов Чолаков-докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”, и представеното писмено мнение от научния ръководител на докторанта - проф. д-р Петко Пройнов.
Доц. А. Захариев предложи да се гласуват следните предложения до ФС на ФМИ:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) и чл. 17 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението с направените препоръки за работата на докторант Слав Иванов Чолаков третата година от подготовката (29.06.2013г. – 29.06.2014г.), представено от научния ръководител проф. д-р Петко Пройнов.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на Слав Иванов Чолаков, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Слав Иванов Чолаков да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Слав Иванов Чолаков да бъде отчислен от доктурантура с придобито право на защита, считано от 08.05.2014г.

Гласували за - 11, против – 0, въздържали се- 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 3 За А триместър на уч.2014/15 бяха одобрени следните избираеми дисциплини: 

 1. Моделиране на еволюционни процеси, доц. д-р Недялка Казакова, редовно.
 2. Геометрия на фракталите, доц. д-р Боян Златанов, редовно.
 3. Функционален анализ за всеки, проф. дмн Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева, редовно.
 4. Итерационни методи, проф. д-р Петко Пройнов, редовно.
 5. Избрани методи от елементарната математика, доц. д-р Неделчо Милев, редовно.
30.04.2014 г.
Рък. катедра „Математически анализ”:
  Протоколчик:
/доц. д-р А. Захариев/   /доц. д-р А. Георгиева/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ